Wijzigingen in het Ontslagrecht

Wijzigingen in het Ontslagrecht

In april van dit jaar is het Sociaal Akkoord tussen het Kabinet en de Sociale Partners afgesloten. De hoofdpunten uit het Sociaal Akkoord zijn door Minister Asscher nu uitgewerkt in een concreet wetsvoorstel. In het wetsvoorstel vindt een aanpassing van het Flexrecht, het Ontslagrecht en de Werkeloosheidswet plaats.

De rechtspositie van de flexwerker wordt versterkt. Werknemers met tijdelijke contracten kunnen eerder aanspraak maken op een vaste aanstelling. Minister Asscher wil voorkomen dat werknemers tegen hun zin in langdurig op basis van tijdelijke contracten bij dezelfde werkgever moeten werken. Daarom komt hij met een voorstel om werknemers met opeenvolgende tijdelijke contracten eerder aanspraak te laten maken op een vast contract. Niet na 3 jaar, zoals nu, maar al na 2 jaar.

Wijziging Ontslagrecht

Minister Asscher wil het Ontslagrecht eerlijker en eenvoudiger maken. Alle werknemers krijgen na een dienstverband van minimaal 2 jaar recht op een vergoeding. Die kan worden gebruikt voor omscholing naar ander werk.

Er wordt dan niet langer gesproken over een “beëindigingsvergoeding”, maar van een zogenaamde “transitievergoeding”. Deze transitievergoeding is afhankelijk van de duur van het dienstverband en dient gebruikt te worden voor scholing, waardoor het voor werknemers makkelijker is om naar een andere baan of een ander beroep over te stappen.

De minister houdt vast aan toetsing vóóraf van het ontslag en de wettelijke bescherming van werknemers tegen ongerechtvaardigd ontslag.

Wijziging Werkeloosheidswet

De wettelijke maximale duur van de Werkeloosheidsuitkering wordt tussen 2016 en 2019 stap–voor-stap teruggebracht van 38 maanden naar 24 maanden. In CAO’s kunnen tussen werkgevers en werknemers afspraken gemaakt worden over (nadere) aanvullingen. De aanpassingen in de WW gelden niet voor de huidige WW-gerechtigden. Voor oudere werknemers, die lastiger weer werk vinden, komen er overgangsmaatregelen.

De Minister verwacht dat de voorstellen vóór het einde van het jaar voor parlementaire behandeling naar de Tweede Kamer kunnen worden gezonden.

De minister wil de verbeteringen voor Flexwerkers vanaf 1 januari 2015 invoeren. De verandering in het Ontslagrecht en de WW wil hij vanaf 1 januari 2016 in laten gaan.

Klik hier voor meer informatie op Rijksoverheid.nl


Tijdelijk tariefplafond op energie: 10 aandachtspunten voor huishoudens in VvE’s

Het kabinet stelt per 1 januari 2023 een tijdelijk tariefplafond in voor gas en elektriciteit om de enorme stijging van de energieprijzen voor huishoudens te compenseren. Onze advocaten Richard de Laat en Dennis Reijnders constateerden dat vooralsnog in de maatregelen en de…
25 september 2022

Nieuwe regelgeving verhuur woonruimte

In het Programma Betaalbaar Wonen van de minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening is een aantal nieuwe maatregelen uiteengezet. De aanleiding daarvan vloeit voort uit de schaarste en gestegen prijzen van huizen, met als gevolg dat de beschikbaarheid van een…
23 augustus 2022

Ontbinding wegens verstoorde arbeidsverhouding ziekenhuis en arts; met toekenning billijke vergoeding van € 375.000,- bruto

Een arts wordt in augustus 2019 op non-actief gesteld nu zij gedurende een periode niet geregistreerd is geweest in het voor haar bedoelde verplichte register en er twijfels zijn of zij ooit BIG geregistreerd is geweest. Het ziekenhuis is daarnaast…
27 juni 2022

Aanmelden nieuwsbrief

Ja, ik hoor het graag als Van Riet iets publiceert