Wat verstaat men onder "gevolgen van het besluit" bij reorganisatie?

Artikel 25 lid 3 WOR bepaalt dat de bestuurder bij aan adviesaanvraag een overzicht verstrekt van de beweegredenen voor het besluit, de gevolgen die het besluit naar verwachting voor de werknemers zal hebben en van de naar aanleiding daarvan voorgenomen maatregelen. Het Gerechtshof Amsterdam heeft zich onlangs uitgelaten over de vraag wat onder “de gevolgen” moet worden verstaan.

IBM vraagt de OR advies over het voorgenomen besluit om de functies van 18 medewerkers te laten vervallen. De OR brengt negatief advies uit, omdat geen, althans onvoldoende inzicht is gegeven welke maatregelen worden genomen om de personele gevolgen op te vangen. Als de OR vraagt naar de personele gevolgen, verwijst de ondernemer telkens naar hoofdstuk 18 van de personeelsgids. Hoofdstuk 18 beschrijft een herplaatsingstraject waarin medewerkers enige tijd de ruimte wordt gegeven een andere interne of externe baan te vinden. Als dat niet lukt binnen de voorgeschreven tijd, worden de werknemers ontslagen zonder enige vergoeding of suppletie. De OR vindt dat IBM een volwaardige sociale paragraaf moet opstellen of met de OR of de vakbonden een volwaardige sociale paragraaf moet overeenkomen.

De Ondernemingskamer oordeelt dat de OR bekend is met het herplaatsingstraject en hem voldoende duidelijk was dat voor de werknemers voor wie geen passende functie binnen of buiten IBM gevonden zou worden gedwongen ontslag zou volgen, zonder nadere (financiële) vertrekregeling. Daarmee kan niet worden gezegd dat IBM geen of onvoldoende overzicht heeft gegeven in de personele gevolgen van het besluit. Het ontbreken van nadere maatregelen, bijvoorbeeld in de vorm van een (financiële) vertrekregeling, leidt niet tot het oordeel dat IBM niet in redelijkheid tot het besluit heeft kunnen komen. De ondernemer dient een overzicht te geven van de personele gevolgen van het besluit en de naar aanleiding daarvan te nemen maatregelen. Hieraan heeft IBM voldaan.

Uit de uitspraak van de Ondernemingskamer blijkt dat verschil van mening over de noodzaak of wenselijkheid van een regeling ingeval van gedwongen ontslag ontoereikend is om een besluit kennelijk onredelijk te laten zijn.


Kredietopzegging: leg je er niet zomaar bij neer

De gouden tijden zijn dit jaar in één klap verdwenen. Ondanks alle overheidsmaatregelen verdampen de winsten en vermogens van veel ondernemingen. Wij merken dat financiers zoals banken voorzichtiger worden. En we krijgen vaker telefoontjes van ondernemers die een kredietopzegging hebben…
21 oktober 2020

Juridische bijdrage: verrekening van een vordering op een failliet bouwbedrijf

Dit is de bijdrage van advocaat en curator Diederick van Dalen in het juridische vaktijdschrift INS Updates 2020-0185 Korte inhoud: De curator van een bouwbedrijf vordert van een opdrachtgever betaling van openstaande facturen. De opdrachtgever wenst deze te verrekenen met…
12 oktober 2020

Betaalt uw klant niet? Dit zijn uw 5 opties

Heeft u last van klanten die niet betalen? In dit artikel kunt u lezen wat u daaraan kunt doen. Stap 1 Stuur een ingebrekestelling. Dat is een aanmaning waarin het volgende is vermeld: een verwijzing naar de openstaande factuur en…
08 oktober 2020

Aanmelden nieuwsbrief

Ja, ik hoor het graag als Van Riet iets publiceert