Voortaan wél omslaan kosten conform akte niet vernietigbaar

LJN: BD1112, Sector kanton Rechtbank Zwolle 24 april 2008 – In een VvE  werden de gemeenschappelijke kosten jarenlang afwijking van de akte van splitsing omgeslagen over de appartementsrechten. In 2007 besloot de ALV dat de kosten voortaan conform de akte werden omgeslagen. Dat betekende een wezenlijke stijging van servicekosten voor de eigenaar van een aantal garageboxen, terwijl hij bovendien onmogelijk profijt kon hebben van bepaalde kostensoorten. Op die gronden verzocht de eigenaar van de garageboxen om vernietiging van het besluit tot vaststelling van de servicekosten. Terecht wees de kantonrechter de verzoeken af. Dat jarenlang ten onrechte de kosten niet juist omgeslagen zijn, maakt het besluit om dat voortaan wél te doen niet onaanvaardbaar naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid ex artikel 5:130 jo 2:15 jo 2:8 BW. Voor zover het verzoek zich richtte tegen de onredelijkheid van de kostenomslag zelf omdat ieder profijt bij verzoeker ontbrak, werd het niet ontvankelijk verklaard. Dat verzoek zou een wijziging van de akte van splitsing zelf betreffen. Daartoe is niet de kantonrechter, maar de gewone rechter bevoegd.

Overigens zou het verzoek tot vaststelling van een van de akte afwijkende kostenomslag ook op inhoudelijke gronden  afgewezen zijn naar mijn inschatting. De afwezigheid van profijt is op zichzelf niet voldoende reden om delen van de akte van splitsing buiten toepassing te doen verklaren in een rechterlijke uitspraak. Zie daarover ook LJN: BP8878, Gerechtshof Amsterdam 15 maart 2011, ook met commentaar op vverecht.nl.

Klik hier voor de volledige uitspraak.


Tijdelijk tariefplafond op energie: 10 aandachtspunten voor huishoudens in VvE’s

Het kabinet stelt per 1 januari 2023 een tijdelijk tariefplafond in voor gas en elektriciteit om de enorme stijging van de energieprijzen voor huishoudens te compenseren. Onze advocaten Richard de Laat en Dennis Reijnders constateerden dat vooralsnog in de maatregelen en de…
25 september 2022

Nieuwe regelgeving verhuur woonruimte

In het Programma Betaalbaar Wonen van de minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening is een aantal nieuwe maatregelen uiteengezet. De aanleiding daarvan vloeit voort uit de schaarste en gestegen prijzen van huizen, met als gevolg dat de beschikbaarheid van een…
23 augustus 2022

Ontbinding wegens verstoorde arbeidsverhouding ziekenhuis en arts; met toekenning billijke vergoeding van € 375.000,- bruto

Een arts wordt in augustus 2019 op non-actief gesteld nu zij gedurende een periode niet geregistreerd is geweest in het voor haar bedoelde verplichte register en er twijfels zijn of zij ooit BIG geregistreerd is geweest. Het ziekenhuis is daarnaast…
27 juni 2022

Aanmelden nieuwsbrief

Ja, ik hoor het graag als Van Riet iets publiceert