Verzoeker om planschadevergoeding is niet de eigenaar

De vraag of de verzoeker om planschadevergoeding een belanghebbende is bij de aanvraag komt regelmatig in de jurisprudentie terug, veelal indien de verzoeker een bedrijf is dat is ingebracht in of overgedragen aan een ander bedrijf. In de onderhavige zaak doet zich echter een andere situatie voor.

Een echtgenoot van een eigenaresse van een perceel met woning om vergoeding vraagt om vergoeding van schade als gevolg van een vrijstellingsbesluit ex artikel 19 WRO en bouwvergunning ten behoeve van de bouw van zes woningen achter de woning.

Nadat burgemeester en wethouders van Boekel een deskundige om advies hebben gevraagd, kennen zij aan de echtgenoot een planschadevergoeding toe, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 17 maart 2005, zijnde de dag dat door de eigenaresse is aangegeven dat het verzoek om planschadevergoeding mede namens haar is gedaan.

De echtgenoot is het met dit besluit oneens, omdat hij het verzoek reeds per brief van 6 februari 2004 heeft gedaan, zodat de wettelijke rente volgens hem dient te worden vergoed vanaf de datum dat het verzoek tot vergoeding van planschade bij het college is binnengekomen, te weten 10 februari 2004. Omdat het bezwaar van de echtgenoot ongegrond wordt verklaard, stelt hij beroep in bij de rechtbank te ‘s – Hertogenbosch (hierna: de rechtbank).

In beroep voeren burgemeester en wethouders verweer met de stelling dat de echtgenoot slechts een afgeleid belang heeft bij de planschade en derhalve geen belanghebbende is bij de planschadevergoeding, zodat slechts de wettelijke rente dient te worden vergoed vanaf 17 maart 2005. Dit verweer kan ik niet volgen. Als appellant namelijk geen belanghebbende is, zoals burgemeester en wethouders stellen, dan heeft dat te gelden voor het hele verzoek en niet uitsluitend voor wat betreft de rente/

Wat daarvan ook zij, de rechtbank stelt de echtgenoot in het gelijk en overweegt dat de echtgenoot belanghebbende is bij de planschadevergoeding, omdat hij in algehele gemeenschap van goederen is gehuwd en de woning, waarvan zijn echtgenote eigenaar is, deel uitmaakt van die gemeenschap. Niet is gebleken dat de woning daarvan is uitgesloten, aldus de rechtbank. Dat, zoals burgemeester en wethouders betogen, de woning in het kadaster op naam van de echtgenote staat is niet relevant, omdat dit onverlet laat dat de woning deel uitmaakt van de huwelijksgemeenschap, tot welke de echtgenoot gerechtigd is.

Burgemeester en wethouders gaan tegen deze uitspraak in hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Alhoewel dit hoger beroep gegrond wordt verklaard, blijft de uitspraak van de rechtbank op het hiervoor besproken onderdeel in stand.

Naschrift

Terzijde merk ik nog op dat er geen reden is om aan te nemen dat deze jurisprudentie niet ook geldt onder de Wro.

LJN BC4245, zaak nr. 200703560/1, Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State d.d. 13 februari 2008


Tijdelijk tariefplafond op energie: 10 aandachtspunten voor huishoudens in VvE’s

Het kabinet stelt per 1 januari 2023 een tijdelijk tariefplafond in voor gas en elektriciteit om de enorme stijging van de energieprijzen voor huishoudens te compenseren. Onze advocaten Richard de Laat en Dennis Reijnders constateerden dat vooralsnog in de maatregelen en de…
25 september 2022

Nieuwe regelgeving verhuur woonruimte

In het Programma Betaalbaar Wonen van de minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening is een aantal nieuwe maatregelen uiteengezet. De aanleiding daarvan vloeit voort uit de schaarste en gestegen prijzen van huizen, met als gevolg dat de beschikbaarheid van een…
23 augustus 2022

Ontbinding wegens verstoorde arbeidsverhouding ziekenhuis en arts; met toekenning billijke vergoeding van € 375.000,- bruto

Een arts wordt in augustus 2019 op non-actief gesteld nu zij gedurende een periode niet geregistreerd is geweest in het voor haar bedoelde verplichte register en er twijfels zijn of zij ooit BIG geregistreerd is geweest. Het ziekenhuis is daarnaast…
27 juni 2022

Aanmelden nieuwsbrief

Ja, ik hoor het graag als Van Riet iets publiceert