Uitleg akte van splitsing (3)

LJN: BO5223, Hoge Raad 28 januari 2011 – In de zaak die leidde tot dit arrest was een serre gebouwd op een aan  een andere appartementseigenaar toebehorend perceel. Op basis van een uitleg van de splitsingsakte oordeelt de Hoge Raad dat voor dat voor vaststelling van de omvang van een recht tot uitsluitend gebruik van een gedeelte van een in een splitsing betrokken registergoed bepalend is hetgeen daaromtrent is vastgelegd in de op die splitsing betrekking hebbende splitsingsstukken.  De tekst splitsingsakte laat geen andere uitleg toe dan dat het bewuste perceel toebehoort aan eiser. Hoge Raad doet de zaak vervolgens zelf af en bepaalt de termijn waarbinnen herstel in oude toestand dient plaats te vinden.

De Hoge Raad  doet de zaak inhoudelijk af en geeft in dit arrest geen overwegingen over de te hanteren maatstaf bij de uitleg van de akte van splitsing. In de conclusie van de AG bij dit arrest is die maatstaf wel opgenomen. De AG stelt dat in het licht van het ten aanzien van registergoederen in het algemeen geldende publicatiebeginsel en de wet, wetsgeschiedenis, jurisprudentie en literatuur, voor de vaststelling van het recht tot uitsluitend gebruik dan wel medegebruik van een gedeelte van het in de splitsing betrokken registergoed bepalend is hetgeen daaromtrent is aangegeven in de op de splitsing betrekking hebbende ingeschreven splitsingsstukken. Wat betreft de eventuele uitleg van de splitsingsakte is daarbij volgens de AG van belang dat de zogeheten CAO-norm dient te worden gehanteerd, op grond waarvan in beginsel doorslaggevend gewicht toekomt aan de bewoordingen van de akte, gelezen in het licht van de gehele tekst van de akte.

Zie ook de elders op VvERecht.nl geannoteerde uitspraken over uitleg van de akte van splitsing. Zoek daarvoor op ‘uitleg’.

Klik hier voor de volledige uitspraak.


Tijdelijke Betalingsuitstelwet 2020; de oplossing tegen een domino aan faillissementen?

Inleiding Inmiddels heeft het coronavirus al wereldwijd zijn sporen achter gelaten. Ook in het bedrijfsleven is dat merkbaar. Noodgedwongen hebben veel bedrijven hun bedrijfsvoering (tijdelijk) drastisch moeten wijzigen of zelfs moeten staken. Hierdoor kunnen bedrijven problemen krijgen met de lopende…
04 augustus 2020

Omgevingsrechtelijke aspecten van hoogbouw – deel 2

De ruimte voor binnenstedelijke (her)ontwikkeling wordt schaarser. Vanwege de enorme woningbouwopgave wordt er daarom weer meer gekeken naar uitbreiding. Een alternatief is hoogbouw. Hoogbouw kent specifieke, omgevingsrechtelijke vraagstukken die bij andere projecten geen of een minder grote rol van betekenis…
06 juli 2020

Omgevingsrechtelijke aspecten van hoogbouw – deel 1

De ruimte voor binnenstedelijke (her)ontwikkeling wordt schaarser. Vanwege de enorme woningbouwopgave wordt er daarom weer meer gekeken naar uitbreiding. Een alternatief is hoogbouw. Hoogbouw kent specifieke, omgevingsrechtelijke vraagstukken die bij andere projecten geen of een minder grote rol van betekenis…
28 juni 2020

Aanmelden nieuwsbrief

Ja, ik hoor het graag als Van Riet iets publiceert