Uitleg akte van splitsing (3)

LJN: BO5223, Hoge Raad 28 januari 2011 – In de zaak die leidde tot dit arrest was een serre gebouwd op een aan  een andere appartementseigenaar toebehorend perceel. Op basis van een uitleg van de splitsingsakte oordeelt de Hoge Raad dat voor dat voor vaststelling van de omvang van een recht tot uitsluitend gebruik van een gedeelte van een in een splitsing betrokken registergoed bepalend is hetgeen daaromtrent is vastgelegd in de op die splitsing betrekking hebbende splitsingsstukken.  De tekst splitsingsakte laat geen andere uitleg toe dan dat het bewuste perceel toebehoort aan eiser. Hoge Raad doet de zaak vervolgens zelf af en bepaalt de termijn waarbinnen herstel in oude toestand dient plaats te vinden.

De Hoge Raad  doet de zaak inhoudelijk af en geeft in dit arrest geen overwegingen over de te hanteren maatstaf bij de uitleg van de akte van splitsing. In de conclusie van de AG bij dit arrest is die maatstaf wel opgenomen. De AG stelt dat in het licht van het ten aanzien van registergoederen in het algemeen geldende publicatiebeginsel en de wet, wetsgeschiedenis, jurisprudentie en literatuur, voor de vaststelling van het recht tot uitsluitend gebruik dan wel medegebruik van een gedeelte van het in de splitsing betrokken registergoed bepalend is hetgeen daaromtrent is aangegeven in de op de splitsing betrekking hebbende ingeschreven splitsingsstukken. Wat betreft de eventuele uitleg van de splitsingsakte is daarbij volgens de AG van belang dat de zogeheten CAO-norm dient te worden gehanteerd, op grond waarvan in beginsel doorslaggevend gewicht toekomt aan de bewoordingen van de akte, gelezen in het licht van de gehele tekst van de akte.

Zie ook de elders op VvERecht.nl geannoteerde uitspraken over uitleg van de akte van splitsing. Zoek daarvoor op ‘uitleg’.

Klik hier voor de volledige uitspraak.


Tijdelijk tariefplafond op energie: 10 aandachtspunten voor huishoudens in VvE’s

Het kabinet stelt per 1 januari 2023 een tijdelijk tariefplafond in voor gas en elektriciteit om de enorme stijging van de energieprijzen voor huishoudens te compenseren. Onze advocaten Richard de Laat en Dennis Reijnders constateerden dat vooralsnog in de maatregelen en de…
25 september 2022

Nieuwe regelgeving verhuur woonruimte

In het Programma Betaalbaar Wonen van de minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening is een aantal nieuwe maatregelen uiteengezet. De aanleiding daarvan vloeit voort uit de schaarste en gestegen prijzen van huizen, met als gevolg dat de beschikbaarheid van een…
23 augustus 2022

Ontbinding wegens verstoorde arbeidsverhouding ziekenhuis en arts; met toekenning billijke vergoeding van € 375.000,- bruto

Een arts wordt in augustus 2019 op non-actief gesteld nu zij gedurende een periode niet geregistreerd is geweest in het voor haar bedoelde verplichte register en er twijfels zijn of zij ooit BIG geregistreerd is geweest. Het ziekenhuis is daarnaast…
27 juni 2022

Aanmelden nieuwsbrief

Ja, ik hoor het graag als Van Riet iets publiceert