UAV 2011

Op 14 februari 2011 is door de Werkgroep Herziening UAV 1989 het concept van de UAV 2011 (hierna: UAV 2011) aangeboden aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken. De concepttekst is tot stand gekomen na een uitgebreide consultatieronde, zowel mondeling als schriftelijk, waarbij een ieder zijn commentaar heeft kunnen komen. In het hiernavolgende zal ik de belangrijkste wijzigingen toelichten.

In § 1 van de UAV 2011 is bepaald dat deze ook van toepassing is op technische installatiewerken. Dit volgt ook uit de kop.

De Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van Technische Installatiewerken 1992 zijn hierop merendeels in de UAV 2011 geïntegreerd. Hierdoor is de reikwijdte van de UAV 2011 verbreed ten opzichte van de UAV 1989.

Publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen

In § 5 en § 6 van de UAV 1989 is bepaald dat de aannemer respectievelijk opdrachtgever zorgt voor de tijdige verkrijging van vergunningen, ontheffingen of dergelijke beschikkingen. Aangezien publiekrechtelijke meldingen en erkenningen geen beschikkingen zijn, vallen deze hierbuiten.

Daarom is ervoor gekozen om in de desbetreffende paragrafen van de UAV 2011 de term publiekrechtelijke toestemmingen te introduceren. Daarnaast is ook de term privaatrechtelijke toestemmingen geïntroduceerd, waaronder burenrechtelijke toestemmingen (bijvoorbeeld voor de uitvoering) en de gunningsbeslissing in een aanbestedingsprocedure vallen.

Goedkeuring bouwstoffen

In de UAV 1989 is bepaald dat de aannemer geen bouwstoffen mag verwerken, die niet zijn goedgekeurd. In § 17.2 van de UAV 2011 is dit aangepast in die zin dat uitsluitend ingeval in het bestek is bepaald dat bouwstoffen gekeurd moeten worden, de aannemer deze niet mag verwerken voordat dit is gebeurd.

Als de aannemer dan ook geen verantwoordelijkheid naar zich toe wil trekken met betrekking tot tekortkomingen aan de bouwstoffen die hij redelijkerwijs had behoren te onderkennen, dan is het raadzaam in het bestek te bepalen dat bouwstoffen niet gekeurd moeten worden.

Bestekswijzigingen

Alhoewel overbodig, omdat uit artikel 7:755 van het Burgerlijk Wetboek hetzelfde volgt, hetwelk van dwingend recht is zodat afwijking hiervan niet is toegestaan, is in § 36 van de UAV 2011 toegevoegd dat de aannemer slechts een verhoging van de prijs kan vorderen in geval van door de opdrachtgever gewenste bestekswijzigingen, wanneer hij de opdrachtgever tijdig heeft gewezen op de noodzaak van de daaruit voortvloeiende prijsverhoging, tenzij de opdrachtgever die noodzaak al uit zichzelf had moeten begrijpen.

Kortingen

In de UAV 1989 bedraagt de korting wegens te late oplevering van het werk nog NLG 75 per dag, tenzij in het bestek anders is bepaald. Het spreekt voor zich dat dit moet worden aangepast. Vandaar dat in § 42 van de UAV 2011 is bepaald dat deze korting € 60 per dag zal bedragen indien niet anders in het bestek wordt overeengekomen.

De Bond van Nederlandse Bestekdeskundigen heeft nog voorgesteld te bepalen dat als het werk eerder wordt opgeleverd dan de afgesproken datum van oplevering, de aannemer een premie krijgt. De Werkgroep heeft dit voorstel niet overgenomen. Dat neemt echter niet weg dat partijen in afwijking van de UAV 2011 uiteraard nog wel een dergelijke bonus voor de aannemer kunnen overeenkomen.

Conclusie

Zoals uit het voormelde duidelijk volgt, zijn de wijzigingen en aanvullingen ten opzichte van de UAV 1989 beperkt gebleven. Aangezien dat ook de opdracht was aan de Werkgroep, heeft zij zich daarmee goed van haar taak gekweten. Diegenen die menen dat de opdracht wat verder had mogen gaan, wijs ik op het beginsel van contractsvrijheid (uitgezonderd het dwingend recht).


Tijdelijk tariefplafond op energie: 10 aandachtspunten voor huishoudens in VvE’s

Het kabinet stelt per 1 januari 2023 een tijdelijk tariefplafond in voor gas en elektriciteit om de enorme stijging van de energieprijzen voor huishoudens te compenseren. Onze advocaten Richard de Laat en Dennis Reijnders constateerden dat vooralsnog in de maatregelen en de…
25 september 2022

Nieuwe regelgeving verhuur woonruimte

In het Programma Betaalbaar Wonen van de minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening is een aantal nieuwe maatregelen uiteengezet. De aanleiding daarvan vloeit voort uit de schaarste en gestegen prijzen van huizen, met als gevolg dat de beschikbaarheid van een…
23 augustus 2022

Ontbinding wegens verstoorde arbeidsverhouding ziekenhuis en arts; met toekenning billijke vergoeding van € 375.000,- bruto

Een arts wordt in augustus 2019 op non-actief gesteld nu zij gedurende een periode niet geregistreerd is geweest in het voor haar bedoelde verplichte register en er twijfels zijn of zij ooit BIG geregistreerd is geweest. Het ziekenhuis is daarnaast…
27 juni 2022

Aanmelden nieuwsbrief

Ja, ik hoor het graag als Van Riet iets publiceert