Toegenomen concurrentie geen ruimtelijk relevant gevolg

Het is vaste jurisprudentie (onder meer uitspraak van 21 oktober 2009 in zaak nr. 200903485/1/H2, LJN BK0823) van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: de Afdeling) dat voor de beoordeling of sprake is van een planologisch nadeliger situatie ten gevolge van een planologische wijziging slechts ruimtelijke gevolgen en de objectief te verwachten overlast relevant zijn. Wat wordt echter onder ruimtelijke gevolgen verstaan?

In de onderhavige zaak heeft de eigenaar en tevens exploitant van een tankstation op een perceel in Elsloo om vergoeding verzocht van de schade als gevolg van het vrijstellingsbesluit ex artikel 19 lid 1 WRO waarmee bouwvergunning is verleend aan Tango C.V. (hierna: Tango) voor het oprichten van een tankstation. De eigenaar stelt dat hij door de vestiging van dit nieuwe tankstation vermogens- en exploitatieschade heeft geleden.

De gemeenteraad van Stein wijst dit verzoek af nadat een deskundige is geraadpleegd, omdat de door de eigenaar gestelde schade moet worden toegeschreven aan een toename van concurrentie, hetgeen niet kan worden gekwalificeerd als een ruimtelijk relevant gevolg. Het bezwaar van de eigenaar tegen dit besluit wordt ongegrond verklaard, evenals het beroep bij de rechtbank te Maastricht (hierna: de rechtbank). Tegen deze uitspraak stelt de eigenaar hoger beroep in bij de Afdeling.

De Afdeling overweegt daarop dat bij de beoordeling of sprake is van een planologisch nadeliger situatie ten gevolge van een planologische wijziging, slechts ruimtelijke gevolgen relevant zijn (onder meer uitspraak van 29 december 2010 in zaak nr. 201005554/1/H2, LJN: BO9212). Volgens vaste rechtspraak van de Afdeling (uitspraken van 4 juli 2007 in zaak nr. 200609219/1, LJN BA8727, 8 augustus 2007 in zaak nr. 200700731/1, LJN BB1304, en 14 januari 2009 in zaak nr. 200802868/1, LJN BG9739) kan toegenomen concurrentie onder omstandigheden weliswaar worden aangemerkt als een gevolg van een planologische mutatie, maar is dit geen ruimtelijk relevant gevolg daarvan. De door de eigenaar aangevoerde feiten en omstandigheden kunnen mogelijk tot de conclusie leiden dat de toegenomen concurrentie een gevolg is van de planologische wijziging, maar niet dat dit een ruimtelijk relevant gevolg is die van belang is voor de planvergelijking.

LJN BR1421, zaak nr. 201009114/1/H2, Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State d.d. 13 juli 2011


Ontbinding wegens verstoorde arbeidsverhouding ziekenhuis en arts; met toekenning billijke vergoeding van € 375.000,- bruto

Een arts wordt in augustus 2019 op non-actief gesteld nu zij gedurende een periode niet geregistreerd is geweest in het voor haar bedoelde verplichte register en er twijfels zijn of zij ooit BIG geregistreerd is geweest. Het ziekenhuis is daarnaast…
27 juni 2022

Het einde van de grondentrechter, maar voor welke zaken?

Sinds het Varkens in Nood-arrest van het Europese Hof van Justitie[1] wordt er ook in de Nederlandse rechtspraak een discussie gevoerd over de verruimde toegang tot de rechter. Deze discussie heeft zich onder andere gericht op (het verlaten van) de…
15 juni 2022

Hebben gemeenten een vinger in de pap bij de bouw van sociale huurwoningen?

De woningmarkt loopt over. Het aantal inwoners stijgt en door de oorlog in Oekraïne stijgt ook het aantal vluchtelingen in Nederland. Er bestaan lange wachtlijsten. Op het nieuws is regelmatig te zien dat asielzoekers hebben moeten slapen op stoelen in…

Aanmelden nieuwsbrief

Ja, ik hoor het graag als Van Riet iets publiceert