Kunt u door verjaring eigenaar worden van grond?

Na verloop van tijd komt u erachter dat een heg, ter afscheiding van uw perceel, niet overeenkomt met de erfgrens zoals volgt uit het Kadaster. Daardoor blijkt dat u al lange tijd gebruikmaakt van een strook grond, waarvan uw buurman…

Invorderingsbeschikking stuit verjaring niet

In artikel 5:35 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) is bepaald dat de bevoegdheid tot invordering van een verbeurde dwangsom verjaart door verloop van een jaar na de dag waarop zij is verbeurd. De verjaringstermijn kan worden gestuit of verlengd.…
27 februari 2014

Uitsterfclausule heeft geen planschade tot gevolg

Alhoewel de onderhavige uitspraak veel meer beslaat, bespreek ik slechts één onderdeel daarvan, namelijk het bestaan van een uitsterfclausule en de gevolgen daarvan voor de aanspraken op vergoeding van planschade, omdat dit – voor zover ik weet – nog niet…

Herhaalde aanvraag

Indien na een geheel of gedeeltelijke afwijzende beschikking een nieuwe aanvraag wordt gedaan, is de aanvrager gehouden nieuw gebleken feiten of veranderde omstandigheden te vermelden. Wanneer geen nieuw gebleken feiten of veranderde omstandigheden worden vermeld, kan het bestuursorgaan de aanvraag…

Voorlopige voorziening: nadeelcompensatieclaim verjaard

Alhoewel ik dit niet nader heb onderzocht, zal het aantal gevallen waarbij een verzoeker om nadeelcompensatie hangende de bezwaarprocedure het verzoek doet aan de voorzieningenrechter tot het treffen van een voorlopige voorziening bijzonder beperkt zijn. Echter, in de onderhavige uitspraak…
20 februari 2012

Verjaring verzoek om nadeelcompensatie

Op 9 november 2011 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: de Afdeling) twee nagenoeg identieke uitspraken gedaan over de verjaring van een verzoek om nadeelcompensatie (zie ook uitspraak van 9 november 2011 in zaak nr. 201105238/1/H2,…
10 november 2011