Aan planschaderisicoanalyse kunnen geen rechten worden ontleend

In het hoger beroep van de uitspraak van de Rechtbank ’s-Hertogenbosch van 22 maart 2012 (Rb. ’s-Hertogenbosch 22 maart 2012, ECLI:NL:RBSHE:BZ1660) heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State nogmaals bevestigd, in lijn met eerdere uitspraken, dat aan een…

Waarde(vermindering) nihil vanwege ernstige vervuiling

Het is een vaste riedel dat bij een planvergelijking niet de feitelijke situatie van belang is, doch hetgeen op grond van deze regimes maximaal kan, onderscheidenlijk kon worden gerealiseerd, ongeacht of verwezenlijking daadwerkelijk heeft plaatsgevonden, tenzij realisering van de maximale…
06 augustus 2012

Beroep op WOZ-waarde treft geen doel

In de praktijk wordt er met enige regelmaat een beroep gedaan op de waarde van een object, als bedoeld in de Wet waardering onroerende zaken (hierna: de WOZ-waarde). Deze WOZ-waarde wil namelijk nog wel eens afwijken – naar boven toe…
02 augustus 2012

Schade door komst van coffeeshops valt binnen normaal maatschappelijk risico

Artikel 6.2 lid 2 Wro bevat een forfaitaire drempel van 2% ingeval van indirecte planschade. In de onderhavige uitspraak wordt hierbij aansluiting gezocht, ondanks dat sprake is van nadeelcompensatie. Verder komen subjectieve elementen en de WOZ-waarde ter sprake, waarover in…
01 augustus 2012

Verschil tussen planschaderisicoanalyse vooraf en taxatie planschade achteraf

Het is bij een bouwproject gebruikelijk dat de ontwikkelaar of zich vooraf een beeld vormt van de planschade die eventueel door derden geleden wordt als gevolg van het project, nu de ontwikkelaar veelal met de gemeente een overeenkomst heeft getroffen…

Verschil tussen planschaderisicoanalyse vooraf en taxatie planschade achteraf II

Het is bij een bouwproject gebruikelijk dat de ontwikkelaar of zich vooraf een beeld vormt van de planschade die eventueel door derden geleden wordt als gevolg van het project, nu de ontwikkelaar veelal met de gemeente een overeenkomst heeft getroffen…

De bestuursrechter als taxateur?!

Bij uitspraak van 25 januari 2012 in zaak nr. 201107796/1/A2 (LJN BV1813) heeft de Afdeling min of meer overwogen dat, indien een door de aanvrager geraadpleegde planschadedeskundige op grond van dezelfde uitgangspunten als de door het bestuursorgaan ingeschakelde planschadedeskundige de…

Verschil tussen taxaties valt binnen in beginsel aanvaardbare marges

In het naschrift op de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: de Afdeling) van 11 januari 2011 in zaak nr. 201107342/1/H2 (LJN BV0578) heb ik de vraag gesteld wanneer er voor de Afdeling wel voldoende…
28 januari 2012

Taxatiemethode ter discussie

Volgens vaste jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: de Afdeling) mag een bestuursorgaan bij het nemen van een besluit op een verzoek om vergoeding van planschade van dat advies uitgaan, indien uit een advies van…
23 januari 2012