Hoogte en omvang van stacaravans te groot ingeschat in het kader van planvergelijking

Bij tussenuitspraak van 16 juli 2012 stelt de Rechtbank Haarlem het college van burgemeester en wethouders van Wormerland in de gelegenheid om het bestreden besluit te herstellen. Het college is het oneens met deze tussenuitspraak en probeert de rechtbank op…

Maximale invulling nagenoeg uitgesloten, beroep op uitzondering slaagt

Voor de beoordeling van een verzoek om planschadevergoeding dient te worden bezien of sprake is van een wijziging van het planologische regime waardoor een belanghebbende in een nadeliger positie is komen te verkeren, ten gevolge waarvan hij schade lijdt of…
10 september 2012

Aanvullende werking bouwverordening

Ingeval het desbetreffende bestemmingsplan geen voorschriften bevat, die hetzelfde onderwerp regelen, blijven de voorschriften van de bouwverordening krachtens artikel 9 lid 2 Ww wel van toepassing, tenzij het desbetreffende bestemmingsplan anders bepaalt. Dit wordt de aanvullende werking van de gemeentelijke…
20 augustus 2012

Overgangsbepalingen spelen geen rol bij planvergelijking, behoudens uitzondering II

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: de Afdeling) heeft al meerdere malen overwogen dat bij de planvergelijking de mogelijkheden ingevolge de overgangsbepalingen van het oude planologische regime niet moeten worden vergeleken met de mogelijkheden ingevolge de bestemmingsvoorschriften…
14 augustus 2012

Planologische situatie wordt bepaald door bouwverordening

Indien er geen bestemmingsplan van kracht is, wordt de planologische situatie bepaald door de gemeentelijke bouwverordening. Aangezien de voorschriften van een gemeentelijke bouwverordening normaliter bijzonder ruim zijn opgesteld, zal een planvergelijking bij een verzoek om vergoeding van geleden planschade veelal…
03 augustus 2012

Geobjectiveerde vergelijking van planologische regimes maakt dat subjectieve elementen irrelevant zijn

Bij de beoordeling van een verzoek om planschadevergoeding dient te worden bezien of sprake is van een wijziging van het planologische regime waardoor een belanghebbende in een nadeliger positie is komen te verkeren, ten gevolge waarvan hij schade lijdt of…

Te kwantitatieve benadering planvergelijking

Voor de beoordeling van een verzoek om schadevergoeding dient te worden onderzocht of de verzoeker als gevolg van de desbetreffende wijziging van het planologische regime in een nadeliger positie is komen te verkeren, ten gevolge waarvan hij schade lijdt of…

Maatstaf waardedaling als gevolg van geluidsbelasting vijfbanenstelsel

Een eigenaar van een vrijstaande woning met schuur, erf, tuin en open grond heeft op 21 juni 2007, ter aanvulling en completering van het verzoek van 26 november 1997, de Besliscommissie van Schadeschap Luchthaven Schiphol (hierna: besliscommissie) onder meer verzocht…
03 februari 2012

Taxatie in geval van saldering planologische verbeteringen en verslechteringen

Zoals de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: de Afdeling) eerder heeft overwogen (uitspraken van 15 maart 2006 in zaak nr. 200505208/1, LJN AV5057, en 17 maart 2010 in zaak nr. 200901684/1/H2, LJN BL7775) is een begroting van…
22 januari 2012