Passieve risicoaanvaarding is een ‘sluipmoordenaar’ in het planschaderecht

Het planschaderecht kent zowel het leerstuk van de actieve risicoaanvaarding, dat reeds onderwerp is geweest van mijn artikel ‘Actieve risicoaanvaarding: het risico van de koper’, als dat van de passieve risicoaanvaarding. Waar het eerste leerstuk bekendheid geniet, geldt dat voor…
13 februari 2018

Passieve risicoaanvaarding ondanks zienswijze tegen bestemmingswijziging

Zoals de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State eerder heeft overwogen (onder meer uitspraak van 7 november 2007, ECLI:NL:RVS:2007:BB7332), bestaat er geen grond voor het aannemen van passieve risicoaanvaarding, indien onder het oude planologische regime concrete pogingen zijn ondernomen…

Onvoldoende concrete pogingen tot realisatie bestaande bouwmogelijkheden

Zoals de Afdeling eerder heeft overwogen (uitspraak van 7 november 2007 in zaak nr. 200702220/1) is alleen sprake van passieve risicoaanvaarding als er voorzienbaarheid is en er in het verleden geen concrete pogingen zijn ondernomen tot realisering van de bouwmogelijkheden…

Beweerdelijke precontractuele goede trouw niet voldoende aangetoond

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: de Afdeling) heeft al eerder overwogen (uitspraak van 8 februari 2012 in zaak nr. 201105961/1/A2, LJN 3187) dat geen grond bestaat voor het aannemen van passieve risicoaanvaarding, indien onder het oude…

Passieve risicoaanvaarding nog eens uitgelicht

Zoals de Afdeling eerder heeft overwogen (uitspraak van 7 november 2007 in zaak nr. 200702220/1) is alleen sprake van passieve risicoaanvaarding als er voorzienbaarheid is en er in het verleden geen stappen zijn ondernomen tot realisering van de bouwmogelijkheden die…

Passieve risicoaanvaarding uitgelicht

De actieve risicoaanvaarding is vaak onderwerp van discussie. Er zijn niet heel veel uitspraken waarin de passieve risicoaanvaarding uitgebreid ter sprake komt. Alleen al om die reden is de onderhavige uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State…
13 februari 2012

Indemniteitsbeginsel in planschadecasuïstiek

Het indemniteitsbeginsel is een in het verzekeringsrecht geldend beginsel dat inhoudt dat een verzekerde krachtens de verzekering geen vergoeding mag ontvangen waardoor hij in een duidelijk voordeliger positie zou geraken. In de onderhavige zaak kan burgemeester en wethouders niet worden…
03 januari 2012