Te kwantitatieve benadering planvergelijking

Voor de beoordeling van een verzoek om schadevergoeding dient te worden onderzocht of de verzoeker als gevolg van de desbetreffende wijziging van het planologische regime in een nadeliger positie is komen te verkeren, ten gevolge waarvan hij schade lijdt of…

Passieve risicoaanvaarding nog eens uitgelicht

Zoals de Afdeling eerder heeft overwogen (uitspraak van 7 november 2007 in zaak nr. 200702220/1) is alleen sprake van passieve risicoaanvaarding als er voorzienbaarheid is en er in het verleden geen stappen zijn ondernomen tot realisering van de bouwmogelijkheden die…

Voorzienbaarheid ondanks dat ontwerpbestemmingsplan niet is vastgesteld

Ingeval ten tijde van de aankoop van een woning concrete beleidsvoornemens bestonden die openbaar zijn gemaakt, waardoor voor een redelijk denkende en handelende koper aanleiding bestond om rekening te houden met de kans dat de planologische situatie voor omwonenden in…

Verschil tussen planschaderisicoanalyse vooraf en taxatie planschade achteraf II

Het is bij een bouwproject gebruikelijk dat de ontwikkelaar of zich vooraf een beeld vormt van de planschade die eventueel door derden geleden wordt als gevolg van het project, nu de ontwikkelaar veelal met de gemeente een overeenkomst heeft getroffen…

Waardevermindering van de ligplaats van woonark met bijbehorende voorzieningen

In artikel 6.1 lid 1 Wro is onder meer bepaald dat degene die in de vorm van een vermindering van de waarde van een onroerende zaak schade lijdt of zal lijden als gevolg van een in het tweede lid genoemde…

Drempel van 15% van de omzet op jaarbasis van beide vestigingen in geval van substitutie-effect

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: de Afdeling) heeft reeds bij uitspraak van 7 november 2007 in zaak nr. 200702978/1 (LJN BB7294) overwogen dat het aan het bestuursorgaan is om aan te tonen dat sprake is van…

Herhaalde aanvraag of nieuw gebleken feiten en veranderde omstandigheden

Indien na een geheel of gedeeltelijke afwijzende beschikking een nieuwe aanvraag wordt gedaan, is de aanvrager gehouden nieuw gebleken feiten of veranderde omstandigheden te vermelden. Wanneer geen nieuw gebleken feiten of veranderde omstandigheden worden vermeld, kan het bestuursorgaan de aanvraag…

Inkomensschade als gevolg van planologische wijziging

Het komt niet vaak voor dat een aanvrager verzoekt om vergoeding van inkomensschade als gevolg van een planologische wijziging. Om die reden is de onderhavige uitspraak al het bespreken waard. Daar komt nog eens bij dat de aanvrager kennelijk verkeerd…

Inhoud publicatie concreet beleidsvoornemen kan grote gevolgen hebben voor voorzienbaarheid

De vraag of ten tijde van de aankoop van een woning voor een redelijk denkende en handelende koper aanleiding bestond om rekening te houden met de kans dat de planologische situatie voor omwonenden in ongunstige zin zou veranderen is naar…