Beroep op WOZ-waarde treft geen doel

In de praktijk wordt er met enige regelmaat een beroep gedaan op de waarde van een object, als bedoeld in de Wet waardering onroerende zaken (hierna: de WOZ-waarde). Deze WOZ-waarde wil namelijk nog wel eens afwijken – naar boven toe…
02 augustus 2012

Schade door komst van coffeeshops valt binnen normaal maatschappelijk risico

Artikel 6.2 lid 2 Wro bevat een forfaitaire drempel van 2% ingeval van indirecte planschade. In de onderhavige uitspraak wordt hierbij aansluiting gezocht, ondanks dat sprake is van nadeelcompensatie. Verder komen subjectieve elementen en de WOZ-waarde ter sprake, waarover in…
01 augustus 2012

Verschil tussen planschaderisicoanalyse vooraf en taxatie planschade achteraf

Het is bij een bouwproject gebruikelijk dat de ontwikkelaar of zich vooraf een beeld vormt van de planschade die eventueel door derden geleden wordt als gevolg van het project, nu de ontwikkelaar veelal met de gemeente een overeenkomst heeft getroffen…

Onvoldoende concrete pogingen tot realisatie bestaande bouwmogelijkheden

Zoals de Afdeling eerder heeft overwogen (uitspraak van 7 november 2007 in zaak nr. 200702220/1) is alleen sprake van passieve risicoaanvaarding als er voorzienbaarheid is en er in het verleden geen concrete pogingen zijn ondernomen tot realisering van de bouwmogelijkheden…

Geobjectiveerde vergelijking van planologische regimes maakt dat subjectieve elementen irrelevant zijn

Bij de beoordeling van een verzoek om planschadevergoeding dient te worden bezien of sprake is van een wijziging van het planologische regime waardoor een belanghebbende in een nadeliger positie is komen te verkeren, ten gevolge waarvan hij schade lijdt of…

Hoge Raad: eigenaar draagt naar breukdeel bij aan kosten bestuursdwang VvE

LJN: BW4812, Hoge Raad 4 mei 2012 – Een eigenaar van een appartement in Den Haag wordt door de gemeente wegens achterstallig  onderhoud aangeschreven om verbeteringen aan diens appartement uit te voeren, onder aanzegging van bestuursdwang. Ook de VvE wordt…

Beweerdelijke precontractuele goede trouw niet voldoende aangetoond

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: de Afdeling) heeft al eerder overwogen (uitspraak van 8 februari 2012 in zaak nr. 201105961/1/A2, LJN 3187) dat geen grond bestaat voor het aannemen van passieve risicoaanvaarding, indien onder het oude…

Voor maximale invulling nieuw planologische regime dient combinatie van functies te worden onderzocht

Voor de beoordeling van een verzoek om schadevergoeding dient te worden onderzocht of de verzoeker als gevolg van de desbetreffende wijziging van het planologische regime in een nadeliger positie is komen te verkeren, ten gevolge waarvan hij schade lijdt of…

Uitsterfclausule heeft geen planschade tot gevolg

Alhoewel de onderhavige uitspraak veel meer beslaat, bespreek ik slechts één onderdeel daarvan, namelijk het bestaan van een uitsterfclausule en de gevolgen daarvan voor de aanspraken op vergoeding van planschade, omdat dit – voor zover ik weet – nog niet…