Rechtbank kleunt mis bij uitleg van artikel 6.2 lid 1 Wro

In artikel 6.2 lid 1 Wro is bepaald dat binnen het normaal maatschappelijke risico vallende schade voor rekening van de aanvrager blijft, ook ingeval deze het forfait van 2% ex artikel 6.2 lid 2 Wro overstijgt. De Afdeling bestuursrechtspraak van…
15 augustus 2012

Overgangsbepalingen spelen geen rol bij planvergelijking, behoudens uitzondering II

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: de Afdeling) heeft al meerdere malen overwogen dat bij de planvergelijking de mogelijkheden ingevolge de overgangsbepalingen van het oude planologische regime niet moeten worden vergeleken met de mogelijkheden ingevolge de bestemmingsvoorschriften…
14 augustus 2012

Schadebeperkingsplicht

In artikel 6.3 aanhef en onder b Wro is bepaald dat burgemeester en wethouders bij hun beslissing op de aanvraag in ieder geval betrekken de mogelijkheden van de aanvrager om de schade te voorkomen of te beperken. In de onderhavige…
13 augustus 2012

Voorzienbaarheid ter discussie nu WijkOntwikkelPlan is opgesteld door werkgroep en niet bekend is gemaakt

Of sprake is van voorzienbaarheid moet, naar onder meer blijkt uit de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: de Afdeling) van 26 september 2001 in zaak nr. 200005612/1 (LJN AN6805, AB 2001/379, BR2002/326), worden beoordeeld…
10 augustus 2012

Herzieningsplicht ex artikel 30 WRO maakt niet dat uit te werken bestemming al vaststaat

Onder de WRO was alleen de toegepaste wijzigingsbevoegdheid een zelfstandige planschadeoorzaak en moesten de overige flexibiliteitsbepalingen, zoals een uitwerkingsplicht of de binnenplanse vrijstelling, bij de planmaximalisatie steeds worden meegenomen. Met de inwerkingtreding van de Wro is dit gewijzigd. Bij een…
09 augustus 2012

Binnenplanse ontheffing ex artikel 3.6 lid 1 aanhef en onder c Wro niet bij planvergelijking betrokken

Ingevolge artikel 6.1 lid 2 aanhef en onder b Wro wordt een binnenplanse ontheffing aangemerkt als een zelfstandige oorzaak van schade. In de onderhavige uitspraak speelt de vraag of dit maakt dat bij de planvergelijking een in een bestemmingsplan opgenomen…
08 augustus 2012

Normaal maatschappelijk risico ter grootte van 40%

Zoals te doen gebruikelijk ingeval om nadeelcompensatie is verzocht, bestaat alleen aanspraak op vergoeding indien de schade moet worden aangemerkt als buiten het normaal maatschappelijk risico vallende schade. Bij het normaal maatschappelijk risico gaat het onder meer om algemene ontwikkelingen…
07 augustus 2012

Waarde(vermindering) nihil vanwege ernstige vervuiling

Het is een vaste riedel dat bij een planvergelijking niet de feitelijke situatie van belang is, doch hetgeen op grond van deze regimes maximaal kan, onderscheidenlijk kon worden gerealiseerd, ongeacht of verwezenlijking daadwerkelijk heeft plaatsgevonden, tenzij realisering van de maximale…
06 augustus 2012

Planologische situatie wordt bepaald door bouwverordening

Indien er geen bestemmingsplan van kracht is, wordt de planologische situatie bepaald door de gemeentelijke bouwverordening. Aangezien de voorschriften van een gemeentelijke bouwverordening normaliter bijzonder ruim zijn opgesteld, zal een planvergelijking bij een verzoek om vergoeding van geleden planschade veelal…
03 augustus 2012