Profijtelijke bestemmingsplanwijziging moet bij schadebesluit worden betrokken

Inzet van het geschil is dat het college van burgemeester en wethouders van Loppersum haar besluit op een aanvraag tot planschadevergoeding baseert op een second opinion, omdat het advies van de eerste deskundige hem tegenvalt. De Afdeling bestuursrechtspraak van de…

Ontwikkelingsvisie: 15 meter hoge bebouwing niet uitgesloten, dus voorzienbaar!

De Rechtbank Amsterdam heeft eerder overwogen (Rb. Amsterdam 6 april 2011, LJN BV0046) dat de eigenaar van het perceel Machineweg 147 te Aalsmeer ten tijde van de aankoop van zijn woning in juli 1993 op grond van de nota Ontwikkelingsvisie…

Gedeeltelijke inwerkingtreding Wet nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten

De Eerste Kamer der Staten-Generaal heeft op 29 januari 2013 de Wet nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten aangenomen. Deze wet voorziet in twee nieuwe titels in de Awb betreffende de tegemoetkoming in schade als gevolg van rechtmatige besluiten (titel…

Onteigening apppartementsrecht

Afzonderlijke appartementsrechten zijn niet voor onteigening vatbaar. Het is evenwel mogelijk om een perceel of bouwwerk waarop een appartementsrecht rust geheel of gedeeltelijk te onteigenen. De titelzuiverende werking uit artikel 59 lid 3 Onteigeningswet heeft als gevolg dat appartementsrechten die…
17 april 2013

Onteigening werkterrein afgewezen bij gebreke van aanbod tot koop

In het Koninklijk Besluit van 11 december 2012, nr. 12.002983, neemt de Kroon een besluit over de noodzaak van onteigening op verzoek van ProRail B.V. (hierna: ProRail) ten behoeve van de aanleg van een onderdoorgang voor (niet-) gemotoriseerd verkeer met…
27 februari 2013

Bestuursdwang: VvE én eigenaar overtreder, eigenaar naar rato aansprakelijk

LJN: BY0971, Hoge Raad 4 januari 2013 – Een woongebouw in Den Haag is gesplitst in appartementsrechten. Er is sprake van gebreken aan gemeenschappelijke gedeelten van het gebouw, maar de VvE gaat niet over tot herstel. De gemeente neemt daarop een bestuursdwangbesluit…

Intrekking onttrekkings-, samenvoegings- en omzettingsvergunning bij structurele overlast

Op 20 juni 2012 heeft het algemeen bestuur van Bestuur Regio Utrecht (BRU) de wijziging van de Regionale Huisvestingsverordening vastgesteld. Deze wijziging is vervolgens per 1 juli 2012 in werking getreden. In de Regionale Huisvestingsverordening staan de regels voor de…
03 januari 2013

Concernkorting en aftrek wegens bespaarde kosten – hoger beroep

Op 24 maart 2011 heb ik een uitspraak van de rechtbank Amsterdam (hierna: de rechtbank) van 27 november 2009 (LJN BK6517) besproken, waarin een exploitant van in totaal vijf brood- en banketwinkels in Amsterdam in beroep is gegaan tegen een…
26 september 2012

Maximale invulling nagenoeg uitgesloten, beroep op uitzondering slaagt

Voor de beoordeling van een verzoek om planschadevergoeding dient te worden bezien of sprake is van een wijziging van het planologische regime waardoor een belanghebbende in een nadeliger positie is komen te verkeren, ten gevolge waarvan hij schade lijdt of…
10 september 2012