Koopovereenkomst al voldoende om voorzienbaarheid aan te nemen

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft al bij uitspraak van 20 oktober 2010 (ECLI:NL:RVS:2010:BO1122, die ik al eerder heb besproken) overwegen, dat de planologische wijziging voorzienbaar is voor de eigenaar van een perceel die in privé om…
12 oktober 2013

Planschade: uitwerkingsplan niet bij planvergelijking betrokken

Bij uitspraak van 1 augustus 2012 (ECLI:NL:RVS:2012:BX3316) heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State overwogen dat, omdat een binnenplanse ontheffing ingevolge artikel 6.1 lid 2 aanhef en onder b Wro wordt aangemerkt als een zelfstandige oorzaak van schade,…
07 oktober 2013

Aan planschaderisicoanalyse kunnen geen rechten worden ontleend

In het hoger beroep van de uitspraak van de Rechtbank ’s-Hertogenbosch van 22 maart 2012 (Rb. ’s-Hertogenbosch 22 maart 2012, ECLI:NL:RBSHE:BZ1660) heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State nogmaals bevestigd, in lijn met eerdere uitspraken, dat aan een…

Dwangsom: eigenaar naast VvE overtreder

Rechtbank Den Haag | 26 juni 2013 | ECLI:NL:RBDHA:2013:8808 – Eigenaar is naast VvE overtreder in bestuursrechtelijke zin, zodat ook eigenaar kan worden aangesproken tot betaling van verbeurde dwangsommen. Overgangsrecht, verschoonbare termijnoverschrijding bij invordering dwangsommen.   Deze uitspraak is een…

Artikel 20d Tracéwet bevat een planschaderegeling!

Op 28 november 2011 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een reeks van uitspraken gedaan in de hoger beroepen tegen de uitspraken van de Rechtbank Zutphen (Rb. Zutphen 30 november 2011, ECLI:NL:RBZUT:2011:BU7459) en de Rechtbank ’s-Hertogenbosch (Rb.…

Passieve risicoaanvaarding ondanks zienswijze tegen bestemmingswijziging

Zoals de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State eerder heeft overwogen (onder meer uitspraak van 7 november 2007, ECLI:NL:RVS:2007:BB7332), bestaat er geen grond voor het aannemen van passieve risicoaanvaarding, indien onder het oude planologische regime concrete pogingen zijn ondernomen…

Mogelijke planologische verandering wordt wel genoemd, maar onvoldoende concreet

De vraag of ten tijde van de aankoop van een woning voor een redelijk denkende en handelende koper aanleiding bestond om rekening te houden met de kans dat de planologische situatie in ongunstige zin zou veranderen is naar vaste jurisprudentie…

Wel planschadeovereenkomst, maar geen belanghebbende bij planschadebesluit II

In de onderhavige uitspraak staat een planschadevergoedingsovereenkomst van vóór de inwerkingtreding van de Spoedwet planschade per 22 juni 2005 en de gevolgen daarvan voor de vraag of diegene, met wie deze overeenkomst is gesloten, belanghebbende is bij een besluit op…

Hoogte en omvang van stacaravans te groot ingeschat in het kader van planvergelijking

Bij tussenuitspraak van 16 juli 2012 stelt de Rechtbank Haarlem het college van burgemeester en wethouders van Wormerland in de gelegenheid om het bestreden besluit te herstellen. Het college is het oneens met deze tussenuitspraak en probeert de rechtbank op…