Verrekening van planologische voor- en nadelen

In artikel 6.1.3.4 lid 2 Bro is bepaald dat de adviseur of de adviescommissie bij het advies over de hoogte van de schade als bedoeld in artikel 6.1 Wro tevens het voordeel van de schadeoorzaak in aanmerking neemt. In de…
10 februari 2011

Verzoeker om planschadevergoeding is niet de eigenaar

De vraag of de verzoeker om planschadevergoeding een belanghebbende is bij de aanvraag komt regelmatig in de jurisprudentie terug, veelal indien de verzoeker een bedrijf is dat is ingebracht in of overgedragen aan een ander bedrijf. In de onderhavige zaak…
08 februari 2011

Voorzienbaarheid wordt aangenomen mede op basis van gespreksnotities

Uit onder meer de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: de Afdeling) van 26 september 2001 in zaak nr. 200005612/1 (LJN AN6805, AB 2001/379, BR2002/326) blijkt dat de vraag of sprake is van voorzienbaarheid moet worden…
04 februari 2011

Geen maximale invulling van planologisch regime bij tussenliggende groenstrook

Voor de beoordeling van een verzoek om planschadevergoeding dient te worden onderzocht of de verzoeker door wijziging van het planologische regime in een nadeliger positie is komen te verkeren, ten gevolge waarvan hij schade lijdt of zal lijden. Hiertoe dient…
04 februari 2011

Aanspraak planschadevergoeding niet overdraagbaar

In de jurisprudentie zijn talloze uitspraken terug te vinden waarin de vraag speelt of de verzoeker om planschadevergoeding een belanghebbende is bij de aanvraag indien de verzoeker een bedrijf is dat is ingebracht in of overgedragen aan een ander bedrijf.…
02 februari 2011

Kosten voor deskundige die eveneens rechtsbijstand verleent worden niet vergoed

In de praktijk komt het regelmatig voor dat een deskundige door de verzoeker van planschadevergoeding wordt gevraagd een (onafhankelijk) rapport op te stellen, waarin wordt ingegaan op de vraag of sprake is van planschade die voor vergoeding in aanmerking komt…
02 februari 2011

Het (gezoneerde) industrieterrein in de Crisis- en herstelwet

Met ingang van 31 maart 2010 is de Crisis- en herstelwet in werking getreden. De Crisis- en herstelwet beoogt de procedures rondom daartoe aangewezen bouw- en infrastructurele projecten te versnellen om zo de werkgelegenheid te bevorderen. Daarnaast voorziet de Crisis-…

Niet op tijd bouwen, vergunning kwijt!

In de Woningwet is bepaald dat het College van Burgemeester en Wethouders (B&W) een bouwvergunning mede kunnen intrekken als niet binnen de termijn als in de bouwverordening gesteld een begin is gemaakt met de bouwwerkzaamheden. In de Woningwet is tevens…
22 oktober 2009