Weigering vergunning: een normaal ondernemersrisico?

Ingeval om nadeelcompensatie wordt verzocht, is er alleen aanspraak op vergoeding indien de schade moet worden aangemerkt als buiten het normaal maatschappelijk risico vallende schade. Bij het normaal maatschappelijk risico gaat het onder meer om algemene maatschappelijke ontwikkelingen en nadelen…

Ook belastingschade leent zich voor compensatie

Indien aan een benadeelde een vergoeding wordt toegekend voor inkomensschade, dan geldt deze vergoeding fiscaal als inkomen in het jaar waarin de uitbetaling daarvan plaats heeft. Het inkomen van de benadeelde, evenals de belastingdruk vanwege het in Nederland geldende progressieve…

Externe aansprakelijkheid appartementseigenaar voor dwangsom VvE, 5:113 lid 5 BW

Gerechtshof  ‘s-Gravenhage | 15 maart 2011 | ECLI:NL:GHSGR:2011:BP8059 – De schuld van de VvE aan de Gemeente voor de kosten die samenhangen met  de in de aanschrijving betrokken werkzaamheden aan de gemeenschappelijke delen van het gebouw, dient ingevolge het hierboven…

Geen maximale invulling van planologisch regime bij tussenliggende groenstrook II

Voor de beoordeling van een verzoek om planschadevergoeding dient te worden onderzocht of de verzoeker door wijziging van het planologische regime in een nadeliger positie is komen te verkeren, ten gevolge waarvan hij schade lijdt of zal lijden. Hiertoe dient…

Bestuursorgaan heeft de bewijslast van het substitutie-effect

Indien een ondernemer meerdere filialen heeft en één of enkele filialen door een rechtmatige overheidsdaad – bijvoorbeeld wegwerkzaamheden – omzetschade lijden, dan kan zich bij die andere filialen een omzetstijging voordoen, omdat de klanten (tijdelijk) die andere filialen opzoeken. Anders…

Vergoeding van kosten voor juridische en deskundige bijstand

Zowel aanvragen om nadeelcompensatie als om planschadevergoeding dienen in meer of mindere mate een aanduiding van de schadeoorzaak en een opgave van de aard en omvang van de aard van de schade te bevatten. Aangezien dit voor leken niet altijd…

Het is niet mogelijk om bewoners te dwingen hun huis te isoleren

Op 1 maart 2011 is in de Volkskrant het artikel verschenen, waarin wordt vermeld dat de gemeente Utrecht eigenaren van slecht geïsoleerde woningen zou willen dwingen energiebesparende maatregelen te nemen. De gemeente zou onderzoeken of het juridisch mogelijk is huizenbezitters…

Filiaalvergelijking bij berekening omzetschade ingeval historische gegevens ontbreken

Indien een verzoek om nadeelcompensatie wordt gedaan, waarbij (mede) om een vergoeding wordt gevraagd van omzetschade, rust op de aanvrager tevens ondernemer de plicht aan te tonen wat de omzet zou zijn geweest in het geval de schadeoorzaak zich niet…
12 februari 2011

Verrekening van planologische voor- en nadelen

In artikel 6.1.3.4 lid 2 Bro is bepaald dat de adviseur of de adviescommissie bij het advies over de hoogte van de schade als bedoeld in artikel 6.1 Wro tevens het voordeel van de schadeoorzaak in aanmerking neemt. In de…
10 februari 2011