Nieuwe regels over onderhoud voor Verenigingen van Eigenaren

Met ingang van 1 juli 2011 treden nieuwe regels in werking voor Verenigingen van Eigenaars. Deze regels hebben betrekking op het door de verenigingen te plegen onderhoud aan het appartementencomplex en worden opgenomen in het Burgerlijk Wetboek en de Woningwet.…

Planschade en risicoaanvaarding

Zodra over planschade wordt gesproken, komt altijd de vraag aan de orde of sprake is van actieve en/of passieve risicoaanvaarding. Ik zal deze begrippen en de toepassing daarvan hierna kort toelichten, waarbij enkele relevante uitspraken aan de orde komen, om…

Nadeelcompensatie uit hoofde van Natuurbeschermingswet 1998

Ingeval om nadeelcompensatie wordt verzocht, herhaalt de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: de Afdeling) bijna altijd de standaardoverweging dat er alleen aanspraak op vergoeding is, indien de schade moet worden aangemerkt als buiten het normaal maatschappelijk risico…

Coffeeshop versus buurtcafé

In de onderhavige zaak heeft de burgemeester van Woerden bij besluit van 19 maart 2002 vergunning verleend voor de vestiging van een coffeeshop. Bij brief van 1 juni 2003 heeft wijlen de echtgenoot van appellante burgemeester en wethouders van Woerden verzocht…

De Crisis- en Herstelwet in de bestemmingsplanprocedure

De Crisis- en Herstelwet (Chw) is ingegeven als instrument ter stimulering van de economie in crisistijden, met name de bouwsector. De wet komt tegemoet aan de klacht dat economische schade wordt geleden door trage en lange planologische procedures. Om die…

Voorzienbaarheid vanwege aandelenverkoop

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: de Afdeling) heeft herhaaldelijk overwogen (onder meer uitspraken van 19 maart 2003 in zaak nr. 200200591/1, LJN AF4712, BR 2003/185, 27 december 2006 in zaak nr. 200605120/1, LJN AZ5163, en 30…

Het égalitébeginsel onder de loep

Een verzoek om nadeelcompensatie moet anders worden beoordeeld dan een verzoek om planschade. Bij een verzoek om nadeelcompensatie dient geen vergelijking van opvolgende juridische regimes te worden gemaakt, maar een vergelijking van het juridische regime dat is vastgesteld voor een…

Geen onverbindend planvoorschrift, dus geen uitzondering op de regel

Voor de beoordeling van een verzoek om planschadevergoeding dient te worden bezien of sprake is van een wijziging van het planologische regime waardoor een belanghebbende in een nadeliger positie is komen te verkeren, ten gevolge waarvan hij schade lijdt of…

Geen nieuwe feiten of veranderde omstandigheden

In artikel 4:6 lid 2 Awb is bepaald dat een bestuursorgaan de aanvraag op vereenvoudigde wijze kan afdoen onder verwijzing naar zijn eerdere afwijzende beschikking, wanneer er geen nieuw gebleken feiten of omstandigheden worden vermeld. In de onderhavige zaak komt…