Subjectieve elementen geen ruimtelijk relevant gevolg

Het is vaste jurisprudentie (onder meer uitspraak van 21 oktober 2009 in zaak nr. 200903485/1/H2, LJN BK0823) van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: de Afdeling) dat voor de beoordeling of sprake is van een planologisch nadeliger…
02 december 2011

Causaal verband tussen schade en besluit onbewezen

Indien een (rechts)persoon schade lijdt ten gevolge van een besluit van een bestuursorgaan en deze schade niet voor planschadevergoeding in aanmerking komt, dan kan een verzoek om schadevergoeding c.q. nadeelcompensatie worden gedaan, dat alsdan dient te worden getoetst aan het…
02 december 2011

Beroep op nadeelcompensatie uit hoofde van verordening gaat niet op

Indien een nadeelcompensatieregeling in het leven is geroepen, dan volgt veelal uit de tekst daarvan in welke gevallen om nadeelcompensatie kan worden gevraagd. Als dan ook op een nadeelcompensatieregeling een beroep wordt gedaan, dan is het raadzaam eerst te beoordelen…
02 december 2011

Wie het mindere mag, mag zeker niet het meerdere!

In de bestuursrechtelijke praktijk wordt met enige regelmaat luidkeels de spreuk verkondigd dat wie het meerdere mag, ook het minder mag. Niet in de onderhavige zaak, waarbij de aanvrager om nadeelcompensatie verder gaat en denkt dat de brutalen de halve…
02 december 2011

Gemeente Utrecht verbiedt woningsplitsing in ‘Krachtwijken’

Het college van B&W van Utrecht wil het splitsen van woningen in sommige delen van de stad tegengaan. Aanleiding daartoe vormen toegenomen klachten uit de omgeving. Het college stelt voor om bestemmingsplannen in bepaalde delen van de stad aan te…

Overgangsbepalingen spelen geen rol bij planvergelijking, behoudens uitzondering

Zoals de voormalige Afdeling voor de geschillen van bestuur van de Raad van State in haar uitspraak van 30 december 1993 in zaak no. G09.91.0041 (BR 1994/949) en de Afdeling onder meer in de uitspraak van 12 februari 1997 in…
24 november 2011

Geen vergoeding van kosten gemaakt in fase voorafgaande aan het primaire besluit

Op grond van vaste jurisprudentie (onder meer uitspraak van 27 september 1999 in zaak nr. H01.98.10170) van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: de Afdeling) over de vergoeding van deskundigenkosten, is zowel het inschakelen van een deskundige…
24 november 2011

Speelplaats is voorzienbaar vanwege woningbouwlocatie

Of sprake is van voorzienbaarheid moet, naar onder meer blijkt uit de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: de Afdeling) van 26 september 2001 in zaak nr. 200005612/1 (LJN AN6805, AB 2001/379, BR2002/326), worden beoordeeld…
24 november 2011

Bewijsplicht bij forfait indirecte planschade van meer dan 2%

In artikel 6.2 lid 2 Wro is bepaald dat van schade in de vorm van een waardevermindering van de waarde van een onroerende zaak in ieder geval voor rekening van de aanvrager blijft een gedeelte gelijk aan twee procent van…
24 november 2011