Gemeente Utrecht verbiedt woningsplitsing in delen van Utrecht

Op 8 november 2011 hebben burgemeester en wethouders van Utrecht aangekondigd het splitsen van woningen in sommige deel van de stad tegen te willen gaan naar aanleiding van toegenomen klachten uit de omgeving. Zij hebben in dit verband onder meer…
03 januari 2012

Indemniteitsbeginsel in planschadecasuïstiek

Het indemniteitsbeginsel is een in het verzekeringsrecht geldend beginsel dat inhoudt dat een verzekerde krachtens de verzekering geen vergoeding mag ontvangen waardoor hij in een duidelijk voordeliger positie zou geraken. In de onderhavige zaak kan burgemeester en wethouders niet worden…
03 januari 2012

Noodlokaal wordt niet bij planvergelijking betrokken

Voor de beoordeling van een verzoek om planschadevergoeding dient te worden onderzocht of de verzoeker door wijziging van het planologische regime in een nadeliger positie is komen te verkeren, ten gevolge waarvan hij schade lijdt of zal lijden. Hiertoe dient…
03 januari 2012

Vooruitziende blik van de Rechtbank ‘s – Hertogenbosch

Volgens (min of meer) vaste jurisprudentie van de Afdeling dient de schade redelijkerwijs geheel of gedeeltelijk ten laste van de betrokkene te blijven, indien de schadeveroorzakende ontwikkeling voorzienbaar was, waarbij de voorzienbaarheid steeds dient te worden vastgesteld op het moment…
29 december 2011

Bewijslast schade rust bij de verzoeker

Alhoewel het voor zich spreekt, merk ik op dat de indiener van een verzoek om nadeelcompensatie indient de hoogte van de verlangde schadevergoeding dient te onderbouwen met controleerbare gegevens. In de onderhavige uitspraak gaat dit echter mis. Dit is vreemd,…
22 december 2011

Toegelicht: reformatio in peius

Eens in de zoveel tijd behandelt de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: de Afdeling) een algemeen rechtsbeginsel. Aangezien dat in de onderhavige uitspraak gebeurt in het kader van een verzoek om planschadevergoeding is dat het bespreken waard.…
22 december 2011

Wel planschadeovereenkomst, maar geen belanghebbende bij planschadebesluiten

Onder de Wet op de Ruimtelijke Ordening, zoals deze gold voor 22 juli 2005, werden er in de praktijk planschadeovereenkomsten gesloten terwijl daarvoor geen wettelijke basis was. Op 22 juni 2005 is artikel I, onderdeel B, van de Wet van…
22 december 2011

Doorbreken voorzienbaarheid weer teruggedraaid

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: de Afdeling) staat niet bekend als een draaikont. Toch heeft de Afdeling de afgelopen jaren met enige regelmaat anders overwogen ten aanzien van de mogelijkheid om de voorzienbaarheid te doorbreken.  Zoals…
22 december 2011

Feitelijke situatie niet relevant, of toch wel?

Voor de beoordeling van een verzoek om planschadevergoeding dient te worden onderzocht of de verzoeker door wijziging van het planologische regime in een nadeliger positie is komen te verkeren, ten gevolge waarvan hij schade lijdt of zal lijden. Hiertoe dient…
19 december 2011