Intrekking ligplaatsvergunning geen grond voor nadeelcompensatie

Zoals de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: de Afdeling) reeds herhaaldelijk heeft overwogen (uitspraak van 16 november 2011 in zaak nr. 201100116/1/H2, LJN BU4569) gaat het bij het normaal maatschappelijk risico om algemene maatschappelijke ontwikkelingen en nadelen…
16 januari 2012

Bewijsplicht bij forfait indirecte planschade van meer dan 2%

In artikel 6.2 lid 2 Wro is bepaald dat van schade in de vorm van een waardevermindering van de waarde van een onroerende zaak in ieder geval voor rekening van de aanvrager blijft een gedeelte gelijk aan twee procent van…
24 november 2011

Kinderdagverblijf in woonwijk valt binnen het normaal maatschappelijk risico

Met enige regelmaat wordt om vergoeding van schade (nadeelcompensatie) gevraagd, omdat de oorzaken van planschade zich niet voordoen. Dat doet zich ook in de onderhavige zaak voor. Op grond van vaste jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van…
18 november 2011

Voortgezet gebruik bij nadeelcompensatie

In de onderhavige zaak stelt aanvrager schade te hebben geleden door de beëindiging van de veerdienst Vlissingen-Breskens voor motorvoertuigen, omdat in navolging van het besluit van 29 september 1995 van de ministerraad tot financiering en feitelijke aanleg van de Westerscheldetunnel…
16 oktober 2011

Het normaal maatschappelijk risico in verband met de Invoeringswet Wro

In artikel 9.1.18 lid 2 Invoeringswet Wro is bepaald dat artikel 6.2 lid 2 Wro (forfait indirecte planschade) tot 1 september 2010 niet geldt voor aanvragen ingevolge artikel 6.1 Wro om tegemoetkoming in schade die vóór 1 juli 2008 is…
10 oktober 2011

Nadeelcompensatie uit hoofde van Natuurbeschermingswet 1998

Ingeval om nadeelcompensatie wordt verzocht, herhaalt de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: de Afdeling) bijna altijd de standaardoverweging dat er alleen aanspraak op vergoeding is, indien de schade moet worden aangemerkt als buiten het normaal maatschappelijk risico…

Het égalitébeginsel onder de loep

Een verzoek om nadeelcompensatie moet anders worden beoordeeld dan een verzoek om planschade. Bij een verzoek om nadeelcompensatie dient geen vergelijking van opvolgende juridische regimes te worden gemaakt, maar een vergelijking van het juridische regime dat is vastgesteld voor een…

Weigering vergunning: een normaal ondernemersrisico?

Ingeval om nadeelcompensatie wordt verzocht, is er alleen aanspraak op vergoeding indien de schade moet worden aangemerkt als buiten het normaal maatschappelijk risico vallende schade. Bij het normaal maatschappelijk risico gaat het onder meer om algemene maatschappelijke ontwikkelingen en nadelen…