Uitleg begrip ‘onroerende zaak’ artikel 6.2 Wro

Grondslag voor berekening normaal maatschappelijk risico appartement bij planschade. Rechtbank verstaat onder het begrip ‘onroerende zaak’ uit artt. 6.1 en 6.2 Wro een gebouwd eigendom of gedeelte daarvan dat blijkens zijn indeling is bestemd om als een afzonderlijk geheel te…
10 januari 2014

Artikel 20d Tracéwet bevat een planschaderegeling!

Op 28 november 2011 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een reeks van uitspraken gedaan in de hoger beroepen tegen de uitspraken van de Rechtbank Zutphen (Rb. Zutphen 30 november 2011, ECLI:NL:RBZUT:2011:BU7459) en de Rechtbank ’s-Hertogenbosch (Rb.…

Uitbreiding stadskantoor Vianen ligt in de lijn der verwachtingen

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: de Afdeling) heeft herhaaldelijk overwogen (onder meer uitspraak van 16 november 2011 in zaak nr. 201100116/1/H2, LJN BU4569) dat het bij het normaal maatschappelijk risico gaat om algemene maatschappelijke ontwikkelingen en…
05 september 2012

Rechtbank kleunt mis bij uitleg van artikel 6.2 lid 1 Wro

In artikel 6.2 lid 1 Wro is bepaald dat binnen het normaal maatschappelijke risico vallende schade voor rekening van de aanvrager blijft, ook ingeval deze het forfait van 2% ex artikel 6.2 lid 2 Wro overstijgt. De Afdeling bestuursrechtspraak van…
15 augustus 2012

Normaal maatschappelijk risico ter grootte van 40%

Zoals te doen gebruikelijk ingeval om nadeelcompensatie is verzocht, bestaat alleen aanspraak op vergoeding indien de schade moet worden aangemerkt als buiten het normaal maatschappelijk risico vallende schade. Bij het normaal maatschappelijk risico gaat het onder meer om algemene ontwikkelingen…
07 augustus 2012

Schade door komst van coffeeshops valt binnen normaal maatschappelijk risico

Artikel 6.2 lid 2 Wro bevat een forfaitaire drempel van 2% ingeval van indirecte planschade. In de onderhavige uitspraak wordt hierbij aansluiting gezocht, ondanks dat sprake is van nadeelcompensatie. Verder komen subjectieve elementen en de WOZ-waarde ter sprake, waarover in…
01 augustus 2012

Verschil tussen planschaderisicoanalyse vooraf en taxatie planschade achteraf

Het is bij een bouwproject gebruikelijk dat de ontwikkelaar of zich vooraf een beeld vormt van de planschade die eventueel door derden geleden wordt als gevolg van het project, nu de ontwikkelaar veelal met de gemeente een overeenkomst heeft getroffen…

Het vage begrip normaal maatschappelijk risico ingevuld

In artikel 6.2 lid 1 Wro is bepaald dat binnen het normale maatschappelijke risico vallende schade voor rekening van de aanvrager blijft. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: de Afdeling) heeft herhaaldelijk overwogen (uitspraak van 16 november…

Artikel 20d lid 1 Tracéwet: nadeelcompensatie- of planschaderegeling? II

Op 30 november 2011 heeft de Rechtbank Zutphen in een uitspraak (LJN BU7459) overwogen, zulks onder verwijzing naar de wetsgeschiedenis, dat een verzoek om schadevergoeding ex artikel 20d lid 1 Tracéwet – alhoewel daarin wordt gesproken over nadeelcompensatie – moet…
07 februari 2012