Voor maximale invulling nieuw planologische regime dient combinatie van functies te worden onderzocht

Voor de beoordeling van een verzoek om schadevergoeding dient te worden onderzocht of de verzoeker als gevolg van de desbetreffende wijziging van het planologische regime in een nadeliger positie is komen te verkeren, ten gevolge waarvan hij schade lijdt of…

Te kwantitatieve benadering planvergelijking

Voor de beoordeling van een verzoek om schadevergoeding dient te worden onderzocht of de verzoeker als gevolg van de desbetreffende wijziging van het planologische regime in een nadeliger positie is komen te verkeren, ten gevolge waarvan hij schade lijdt of…

Artikel 20d lid 1 Tracéwet: nadeelcompensatie- of planschaderegeling? II

Op 30 november 2011 heeft de Rechtbank Zutphen in een uitspraak (LJN BU7459) overwogen, zulks onder verwijzing naar de wetsgeschiedenis, dat een verzoek om schadevergoeding ex artikel 20d lid 1 Tracéwet – alhoewel daarin wordt gesproken over nadeelcompensatie – moet…
07 februari 2012

Woordenboek biedt uitkomst

Op 1 februari 2012 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: de Afdeling) in een drietal identieke procedures (in zaak nr. 201104141/1/A2, 201105539/1/A2 en 201105541/1/A2), waarbij het college van burgemeester en wethouders van Hof van Twente de…
03 februari 2012

Indemniteitsbeginsel in planschadecasuïstiek

Het indemniteitsbeginsel is een in het verzekeringsrecht geldend beginsel dat inhoudt dat een verzekerde krachtens de verzekering geen vergoeding mag ontvangen waardoor hij in een duidelijk voordeliger positie zou geraken. In de onderhavige zaak kan burgemeester en wethouders niet worden…
03 januari 2012

Noodlokaal wordt niet bij planvergelijking betrokken

Voor de beoordeling van een verzoek om planschadevergoeding dient te worden onderzocht of de verzoeker door wijziging van het planologische regime in een nadeliger positie is komen te verkeren, ten gevolge waarvan hij schade lijdt of zal lijden. Hiertoe dient…
03 januari 2012

Overgangsbepalingen spelen geen rol bij planvergelijking, behoudens uitzondering

Zoals de voormalige Afdeling voor de geschillen van bestuur van de Raad van State in haar uitspraak van 30 december 1993 in zaak no. G09.91.0041 (BR 1994/949) en de Afdeling onder meer in de uitspraak van 12 februari 1997 in…
24 november 2011

Planvoorschrift niet in strijd met artikel 15 WRO, dus geen uitzondering op de regel

Voor de beoordeling van een verzoek om planschadevergoeding dient te worden bezien of sprake is van een wijziging van het planologische regime waardoor een belanghebbende in een nadeliger positie is komen te verkeren, ten gevolge waarvan hij schade lijdt of…
30 augustus 2011

Geen onverbindend planvoorschrift, dus geen uitzondering op de regel

Voor de beoordeling van een verzoek om planschadevergoeding dient te worden bezien of sprake is van een wijziging van het planologische regime waardoor een belanghebbende in een nadeliger positie is komen te verkeren, ten gevolge waarvan hij schade lijdt of…