Maximale invulling nagenoeg uitgesloten, beroep op uitzondering slaagt

Voor de beoordeling van een verzoek om planschadevergoeding dient te worden bezien of sprake is van een wijziging van het planologische regime waardoor een belanghebbende in een nadeliger positie is komen te verkeren, ten gevolge waarvan hij schade lijdt of…
10 september 2012

Maximale invulling zelden uitgesloten

In de onderhavige uitspraak doet zich de vraag voor of het maaiveld van een terrein ingevolge het oude planologische regime in dezelfde mate kon worden opgehoogd als ingevolge het nieuwe planologische regime en zo ja, of een dergelijke ophoging met…
23 augustus 2012

Realisering woonbebouwing onder de voorwaarde dat eerst moet worden gesloopt

Bij de beoordeling van een verzoek om schadevergoeding dient te worden onderzocht of de verzoeker als gevolg van de desbetreffende wijziging van het planologische regime in een nadeliger positie is komen te verkeren, ten gevolge waarvan hij schade lijdt of…
22 augustus 2012

Aanvullende werking bouwverordening

Ingeval het desbetreffende bestemmingsplan geen voorschriften bevat, die hetzelfde onderwerp regelen, blijven de voorschriften van de bouwverordening krachtens artikel 9 lid 2 Ww wel van toepassing, tenzij het desbetreffende bestemmingsplan anders bepaalt. Dit wordt de aanvullende werking van de gemeentelijke…
20 augustus 2012

Overgangsbepalingen spelen geen rol bij planvergelijking, behoudens uitzondering II

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: de Afdeling) heeft al meerdere malen overwogen dat bij de planvergelijking de mogelijkheden ingevolge de overgangsbepalingen van het oude planologische regime niet moeten worden vergeleken met de mogelijkheden ingevolge de bestemmingsvoorschriften…
14 augustus 2012

Herzieningsplicht ex artikel 30 WRO maakt niet dat uit te werken bestemming al vaststaat

Onder de WRO was alleen de toegepaste wijzigingsbevoegdheid een zelfstandige planschadeoorzaak en moesten de overige flexibiliteitsbepalingen, zoals een uitwerkingsplicht of de binnenplanse vrijstelling, bij de planmaximalisatie steeds worden meegenomen. Met de inwerkingtreding van de Wro is dit gewijzigd. Bij een…
09 augustus 2012

Binnenplanse ontheffing ex artikel 3.6 lid 1 aanhef en onder c Wro niet bij planvergelijking betrokken

Ingevolge artikel 6.1 lid 2 aanhef en onder b Wro wordt een binnenplanse ontheffing aangemerkt als een zelfstandige oorzaak van schade. In de onderhavige uitspraak speelt de vraag of dit maakt dat bij de planvergelijking een in een bestemmingsplan opgenomen…
08 augustus 2012

Waarde(vermindering) nihil vanwege ernstige vervuiling

Het is een vaste riedel dat bij een planvergelijking niet de feitelijke situatie van belang is, doch hetgeen op grond van deze regimes maximaal kan, onderscheidenlijk kon worden gerealiseerd, ongeacht of verwezenlijking daadwerkelijk heeft plaatsgevonden, tenzij realisering van de maximale…
06 augustus 2012

Planologische situatie wordt bepaald door bouwverordening

Indien er geen bestemmingsplan van kracht is, wordt de planologische situatie bepaald door de gemeentelijke bouwverordening. Aangezien de voorschriften van een gemeentelijke bouwverordening normaliter bijzonder ruim zijn opgesteld, zal een planvergelijking bij een verzoek om vergoeding van geleden planschade veelal…
03 augustus 2012