Mededelingsplicht verkoper van een appartementsrecht

LJN: BQ1512, Rechtbank Rotterdam 16 maart 2011 – Kan een koper van een appartement de kosten van groot onderhoud verhalen op de verkoper als de verkoper wist dat die kosten er aan zaten te komen maar de koper daarover niet…

Koopoptie versus voorkeursrecht van koop

Het gebeurt regelmatig dat iemand die een pand gaat huren ook graag de mogelijkheid wil hebben om dit na verloop van tijd te kopen. In dat geval wordt vaak een koopoptie of een voorkeursrecht van koop in het huurcontract opgenomen.…

Recente jurisprudentie over de klachtplicht

Ingeval een woning niet de eigenschappen bezit die de koper bij het sluiten van de koopovereenkomst wel zou mogen verwachten (non-conformiteit), dan dient de koper de verkoper daarop binnen bekwame tijd aan te spreken, de zogenoemde klachtplicht, op straffe van…
22 februari 2008

Aansprakelijkheid voor een gebrek aan een onroerende zaak

In de wet is bepaald dat een afgeleverde zaak aan de overeenkomst moet beantwoorden. Een zaak beantwoordt niet aan de overeenkomst indien zij, mede gelet op de aard van de zaak en de mededelingen die de verkoper over de zaak…
22 mei 2007

Kan een makelaar “twee heren” dienen? (vervolg)

In een eerder artikel is een door mij namens een belegger behandelde hoger beroep procedure bij het Gerechtshof besproken. Hoe zat het ook al weer? De wet bepaalt dat de makelaar voor beide bij een transactie betrokken partijen, bijvoorbeeld een…
22 april 2007

Koopovereenkomst, schriftelijkheidsvereiste

Artikel 7:2 BW schrijft voor, dat de koopovereenkomst van een tot bewoning bestemde onroerende zaak of een bestanddeel daarvan, schriftelijk wordt aangegaan indien de koper een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.…

Ontbinding na de levering

In de meeste aktes van levering waarbij de overdracht van een onroerende zaak plaatsvindt is opgenomen dat na de levering ontbindende voorwaarden meer kunnen worden ingeroepen. Ontbindende voorwaarden worden vaak overeengekomen voor het al dan niet kunnen verkrijgen van bouwvergunningen…
11 september 2003