‘Normaal gebruik’ bij een oude woning met zichtbaar achterstallig onderhoud

Het is vaste rechtspraak dat een verkoper aansprakelijk is voor schade die een koper lijdt, wanneer een verkoper bij de verkoop heeft gegarandeerd dat een woning de feitelijke eigenschappen bezit die nodig zijn voor een normaal gebruik als woonhuis en…

Profiteren wanprestatie door schending voorkeursrecht van koop onrechtmatig?

Wanneer is profiteren van de wanprestatie van een andere partij onrechtmatig? Waar ligt de grens? In principe leert vaste jurisprudentie van de Hoge Raad dat het enkele profiteren van wanprestatie van een ander niet onrechtmatig is. Er zijn bijkomende omstandigheden…

Hoge Raad wijzigt omvang mededelingsplicht van de verkoper terzake bijzondere lasten en beperkingen

De Hoge Raad ECLI:NL:HR:2015:159 komt terug van zijn eerdere arrest d.d. 27 februari 2004, ECLI:NL:HR:2004:AN9072 (Bos/Smeenk), waarin de Hoge Raad een uitleg gaf over de mededelingsplicht van de verkoper ex. artikel 7:15 lid 1 BW.  Achtergrond  Artikel 7:15 lid 1 BW…

Klachtplicht bij asbest

Een koper dient binnen bekwame tijd na ontdekking van een gebrek te klagen bij een verkoper wanneer de gekochte zaak niet aan de koopovereenkomst beantwoordt. Klaagt een koper niet tijdig, dan kan hij er in beginsel geen beroep meer op…

Samenloop van dwaling en tekortkoming voor vordering tot schadevergoeding

Schadevergoeding kan in beginsel niet toegewezen worden bij een zelfstandig beroep op vernietiging van een overeenkomst wegens dwaling. Die vordering kan wel toegewezen worden bij een geslaagd beroep op bijvoorbeeld ontbinding wegens tekortkoming in de nakoming van een verbintenis. Voor…

Gebrekkige fundering appartement levert non-conformiteit op

Rechtbank Amsterdam | 27 juni 2013 | ECLI:NL:RBAMS:2013:7062 – De verkoper van een appartement verwijst voorafgaand aan de verkoop van een appartement voor wat betreft de fundering naar een rapport en een brief van de gemeente waaruit blijkt, dat de…

Serviceflat: persoonsgebonden services doorbetalen bij leegstand?

Onlangs werd in een uitzending van EenVandaag aandacht besteed aan de problemen die erfgenamen hebben bij de verkoop van leegstaande serviceflats. Goed onderhouden, royale serviceflats worden voor minder dan € 20.000,- te koop aangeboden zonder een koper te vinden. De…

Klachtplicht koper van art. 7:23 lid 1 BW: het blijft oppassen!

Onlangs heeft het Hof Leeuwarden een opvallende uitspraak gedaan met betrekking tot de klachtplicht van art. 7:23 BW. Alvorens daarop in te gaan, zal ik kort toelichten wat die klachtplicht inhoudt. Wanneer een persoon (dat kan ook een bedrijf zijn)…

Onderzoeksplicht en klachtplicht bij koop van onroerende zaak

In artikel 23 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek is bepaald dat de koper er geen beroep meer op kan doen dat hetgeen aan hem is geleverd niet de eigenschappen bezit die hij bij het sluiten van de koopovereenkomst…