Gemeente Utrecht Handhaaft illegale woonsituaties

Sinds het najaar van 2012 lijkt de Gemeente Utrecht weer prioriteit te geven aan handhaving van zelfstandige woonruimten die illegaal, dat wil zeggen: zonder omzettingsvergunning, onzelfstandig worden bewoond. Verhuurders, die reeds jarenlang woonruimte kamergewijs verhuren aan bijvoorbeeld studenten, worden geconfronteerd…

Intrekking onttrekkings-, samenvoegings- en omzettingsvergunning bij structurele overlast

Op 20 juni 2012 heeft het algemeen bestuur van Bestuur Regio Utrecht (BRU) de wijziging van de Regionale Huisvestingsverordening vastgesteld. Deze wijziging is vervolgens per 1 juli 2012 in werking getreden. In de Regionale Huisvestingsverordening staan de regels voor de…
03 januari 2013

Verhuur in strijd met akte: geen rechtsverwerking VvE bij verbod na 4 jaar

LJN: BY4484,Sector kanton Rechtbank Breda 22 november 2012 – Hoewel dat in artikel 35 lid 7a van het reglement in de betreffende VvE verboden is, verhuurt een eigenaar van parkeerplaatsen deze aan externe derden. Deze situatie heeft volgens de eigenaar…

Stemrecht voor huurders in de VvE?

In gemengde complexen wonen eigenaars en huurders in één gebouw. Het appartementencomplex wordt beheerst door de akte van splitsing die alle appartementseigenaars van rechtswege verbindt door middel van het verplichte, kwalitatief lidmaatschap van de VvE. Huurders zijn geen lid van…

Huurder niet gebonden aan huishoudelijk reglement

Hoge Raad 10 februari 2012, LJN: BU8174 – In hoeverre is de huurder van een appartement gehouden om met het appartementsrecht samenhangende voorschriften omtrent het gebruik van het gezamenlijke- en privé gedeelten in acht te nemen? In onderhavige kwestie is…
16 februari 2012

Huurder komt geen vergoeding van waardevermindering woning toe

De vraag of de verzoeker om planschadevergoeding een belanghebbende is bij de aanvraag komt regelmatig in de jurisprudentie terug, veelal indien de verzoeker een bedrijf is dat is ingebracht in of overgedragen aan een ander bedrijf. In de onderhavige zaak…
24 november 2011

Wetsvoorstel tot schrappen renovatie dringend nodig?

Al enige tijd heerst het sterke gevoelen – in ieder geval – in politiek Nederland dat winkeliers steeds vaker uit de door hun gehuurde bedrijfsruimte worden gezet indien de verhuurder wil renoveren. Volgens PvDA, CDA, GroenLinks en SP biedt de…

VvE-recht: Waarop heeft de vervangende machtiging van artikel 5:121 BW betrekking?

De regeling van de vervangende machtiging in het appartementsrecht (artikel 5:121 BW) blijkt nog voor veel vragen te zorgen. Hieronder zal aan de hand van zaak die voor het Gerechtshof Den Bosch kwam worden aangetoond dat het gecompliceerd kan zijn.…

Schade huurder geen gevolg van planologische wijziging

In de onderhavige zaak doet zich de situatie voor dat een sportvereniging, die een sportterrein met onder meer kleedlokalen en een voetbalkantine huurde, een verzoek heeft ingediend om vergoeding van geleden planschade. Als gevolg van de bestemmingsplanontwikkeling “Suytkade” heeft de…