Worden tijdens het mediationtraject dwangsommen verbeurd?

Nadat de rechter in kort geding de vordering tot wedertewerkstelling van de werknemer heeft toegewezen, op straffe van een dwangsom, meldt werknemer zich ziek. Vervolgens proberen partijen in een mediationtraject alsnog tot een oplossing te komen. Dat lukt niet. De…

Bestuurlijke dwangsom bij niet tijdig beslissen

Op 1 oktober 2009 is de “Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen” in werking getreden teneinde trage besluitvorming door het bestuur tegen te gaan. Door deze wet zijn onder meer afdelingen 4.1.3.2 en 8.2.4a aan de Awb toegevoegd.…