Toegelicht: reformatio in peius

Eens in de zoveel tijd behandelt de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: de Afdeling) een algemeen rechtsbeginsel. Aangezien dat in de onderhavige uitspraak gebeurt in het kader van een verzoek om planschadevergoeding is dat het bespreken waard.…
22 december 2011

Causaal verband tussen schade en besluit onbewezen

Indien een (rechts)persoon schade lijdt ten gevolge van een besluit van een bestuursorgaan en deze schade niet voor planschadevergoeding in aanmerking komt, dan kan een verzoek om schadevergoeding c.q. nadeelcompensatie worden gedaan, dat alsdan dient te worden getoetst aan het…
02 december 2011

Beroep op nadeelcompensatie uit hoofde van verordening gaat niet op

Indien een nadeelcompensatieregeling in het leven is geroepen, dan volgt veelal uit de tekst daarvan in welke gevallen om nadeelcompensatie kan worden gevraagd. Als dan ook op een nadeelcompensatieregeling een beroep wordt gedaan, dan is het raadzaam eerst te beoordelen…
02 december 2011

Wie het mindere mag, mag zeker niet het meerdere!

In de bestuursrechtelijke praktijk wordt met enige regelmaat luidkeels de spreuk verkondigd dat wie het meerdere mag, ook het minder mag. Niet in de onderhavige zaak, waarbij de aanvrager om nadeelcompensatie verder gaat en denkt dat de brutalen de halve…
02 december 2011

Verschoonbare termijnoverschrijding bij ontijdig bezwaar tegen afwijzing aanvraag om nadeelcompensatie

Op grond van artikel 3:45 Awb zijn bestuursorganen verplicht bij de bekendmaking en mededeling van een besluit melding te maken van de mogelijkheid om daartegen bezwaar te maken of beroep in te stellen (de rechtsmiddelenclausule). Desondanks komt het regelmatig voor…
28 september 2011

Schade huurder geen gevolg van planologische wijziging

In de onderhavige zaak doet zich de situatie voor dat een sportvereniging, die een sportterrein met onder meer kleedlokalen en een voetbalkantine huurde, een verzoek heeft ingediend om vergoeding van geleden planschade. Als gevolg van de bestemmingsplanontwikkeling “Suytkade” heeft de…

Geen nieuwe feiten of veranderde omstandigheden

In artikel 4:6 lid 2 Awb is bepaald dat een bestuursorgaan de aanvraag op vereenvoudigde wijze kan afdoen onder verwijzing naar zijn eerdere afwijzende beschikking, wanneer er geen nieuw gebleken feiten of omstandigheden worden vermeld. In de onderhavige zaak komt…