Mogelijke planologische verandering wordt wel genoemd, maar onvoldoende concreet

De vraag of ten tijde van de aankoop van een woning voor een redelijk denkende en handelende koper aanleiding bestond om rekening te houden met de kans dat de planologische situatie in ongunstige zin zou veranderen is naar vaste jurisprudentie…

Nota voorziet in bouw van onder meer circa 300 woningen, zodat 380 woningen ook voorzienbaar is

De vraag of ten tijde van de aankoop van een woning voor een redelijk denkende en handelende koper aanleiding bestond om rekening te houden met de kans dat de planologische situatie in ongunstige zin zou veranderen is naar vaste jurisprudentie…

Ontwikkelingsvisie: 15 meter hoge bebouwing niet uitgesloten, dus voorzienbaar!

De Rechtbank Amsterdam heeft eerder overwogen (Rb. Amsterdam 6 april 2011, LJN BV0046) dat de eigenaar van het perceel Machineweg 147 te Aalsmeer ten tijde van de aankoop van zijn woning in juli 1993 op grond van de nota Ontwikkelingsvisie…

Eenmaal aangewezen als ontwikkellocatie, dan is voorzienbaarheid aangenomen

Indien ten tijde van de aankoop van een onroerende zaak voor een redelijk denkend en handelend koper aanleiding bestond om rekening te houden met de kans dat de planologische situatie ter plaatse in ongunstige zin zou veranderen, is de planschade…
16 augustus 2012

Voorzienbaarheid ter discussie nu WijkOntwikkelPlan is opgesteld door werkgroep en niet bekend is gemaakt

Of sprake is van voorzienbaarheid moet, naar onder meer blijkt uit de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: de Afdeling) van 26 september 2001 in zaak nr. 200005612/1 (LJN AN6805, AB 2001/379, BR2002/326), worden beoordeeld…
10 augustus 2012

Voorzienbaarheid ondanks dat ontwerpbestemmingsplan niet is vastgesteld

Ingeval ten tijde van de aankoop van een woning concrete beleidsvoornemens bestonden die openbaar zijn gemaakt, waardoor voor een redelijk denkende en handelende koper aanleiding bestond om rekening te houden met de kans dat de planologische situatie voor omwonenden in…

Inhoud publicatie concreet beleidsvoornemen kan grote gevolgen hebben voor voorzienbaarheid

De vraag of ten tijde van de aankoop van een woning voor een redelijk denkende en handelende koper aanleiding bestond om rekening te houden met de kans dat de planologische situatie voor omwonenden in ongunstige zin zou veranderen is naar…

Voor aannemen van voorzienbaarheid is niet vereist dat ontwerpplan in werking treedt

Het is een standaardoverweging: of sprake is van voorzienbaarheid moet, naar onder meer blijkt uit de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: de Afdeling) van 26 september 2001 in zaak nr. 200005612/1 (LJN AN6805, AB…
27 februari 2012

Bebouwing te massaal voor aanvaarding voorzienbaarheid

De vraag of ten tijde van de aankoop van een woning voor een redelijk denkende en handelende koper aanleiding bestond om rekening te houden met de kans dat de planologische situatie voor omwonenden in ongunstige zin zou veranderen is naar…
16 januari 2012