Concernkorting en aftrek wegens bespaarde kosten – hoger beroep

Op 24 maart 2011 heb ik een uitspraak van de rechtbank Amsterdam (hierna: de rechtbank) van 27 november 2009 (LJN BK6517) besproken, waarin een exploitant van in totaal vijf brood- en banketwinkels in Amsterdam in beroep is gegaan tegen een…
26 september 2012

Inkomensschade als gevolg van planologische wijziging

Het komt niet vaak voor dat een aanvrager verzoekt om vergoeding van inkomensschade als gevolg van een planologische wijziging. Om die reden is de onderhavige uitspraak al het bespreken waard. Daar komt nog eens bij dat de aanvrager kennelijk verkeerd…

Bewijslast schade rust bij de verzoeker

Alhoewel het voor zich spreekt, merk ik op dat de indiener van een verzoek om nadeelcompensatie indient de hoogte van de verlangde schadevergoeding dient te onderbouwen met controleerbare gegevens. In de onderhavige uitspraak gaat dit echter mis. Dit is vreemd,…
22 december 2011

Bewijsplicht bij forfait indirecte planschade van meer dan 2%

In artikel 6.2 lid 2 Wro is bepaald dat van schade in de vorm van een waardevermindering van de waarde van een onroerende zaak in ieder geval voor rekening van de aanvrager blijft een gedeelte gelijk aan twee procent van…
24 november 2011

Bestuursorgaan heeft de bewijslast van het substitutie-effect

Indien een ondernemer meerdere filialen heeft en één of enkele filialen door een rechtmatige overheidsdaad – bijvoorbeeld wegwerkzaamheden – omzetschade lijden, dan kan zich bij die andere filialen een omzetstijging voordoen, omdat de klanten (tijdelijk) die andere filialen opzoeken. Anders…