Nietigverklaring van administratieve besluitvorming in VvE

Soms is de administratie en wijze van verslaglegging van de VvE niet in overeenstemming met wat daarover in de akte van splitsing is bepaald. Zo kunnen kosten die niet voor rekening van de VvE komen op het exploitatieoverzicht staan, terwijl…

Inzage offertes onderhoud

Een vergadering van eigenaars van een VvE besluit tot weigering van inzage in alle ontvangen offertes ten behoeve van onderhoudswerkzaamheden, waaronder de afgewezen offertes, is in strijd met splitsingsreglement en vernietigbaar. Vereniging van Eigenaars Burgemeester van Fenemaplein 3-23 te Zandvoort…
20 juni 2013

Besluitvorming en wijze van stemmen in de ALV

In de wet, aktes van splitsing en de modelreglementen zijn diverse bepalingen opgenomen waaruit blijkt welke besluiten door welk orgaan van de VvE moeten worden genomen en welke meerderheid van stemmen geldt. Niet geregeld is hoe de stemmen moeten worden…

Nietig of vernietigbaar? Voorbeeld: besluit in strijd met quorumeis

LJN: BX8761, Rechtbank Amsterdam 8 augustus 2012 – De VvE vordert betaling van servicekosten van een eigenaar. Die verweert zich met een beroep op de nietigheid van de besluiten waarop de VvE de vorderingen baseert. Vervolgens stelt de VvE, dat…

Groot eigenaar maakt misbruik van stemrecht: besluiten vernietigd

LJN: BX4533,Sector kanton Rechtbank Haarlem 27 juli 2012 – De eigenaar met de absolute meerderheid van stemmen in een VvE met 6 woonappartementen en zes bergingen stemt zonder nadere motivering tegen alle voorliggende besluiten. Daardoor wordt het financieel verslag 2011 niet…

Nietig besluit is ook vernietigbaar; kantonrechter vernietigt

LJN: BW1490,Sector kanton Rechtbank ‘s-Hertogenbosch 6 april 2012 – In de akte van splitsing is bepaald, dat de privégedeelten bestemd tot garage slechts kunnen toebehoren aan degenen die eigenaar zijn van een appartementsrecht dat recht geeft op het gebruik van…

Rijdende rechter: reclamezuil buiten mag niet

Rijdende Rechter, zaak S19-04 d.d. 23 februari 2012 – Niet alle VvE zaken worden door de gewone rechter beslecht, zo blijkt uit dit bindend advies van de rijdende rechter. Een huurder van een bedrijfsunit plaatst op het gemeenschappeklijk terrein van de…

Model specifieke volmacht (met toelichting)

Deze model specifieke volmacht is een beperkte, schriftelijke volmacht binnen de VvE. De appartementseigenaar geeft voor één of meerdere specifiek in de volmacht genoemde agendapunten tijdens één specifieke vergadering zijn bevoegdheden in last en volmacht aan de gevolmachtigde. De volmacht…

Ballotage-eisen in HR niet geldig wegens strijd met wet en akte

LJN: BU6485, Sector kanton Rechtbank Amsterdam, 25 november 2011 – In een VvE geldt krachtens de akte een toestemmingsvereiste voor verhuur. Dat wijkt af van de gebruikelijke regeling, waarbij een appartementseigenaar kan volstaan met het doen afgeven van een huurdersverklaring…