De 5 criteria om belanghebbende te kunnen zijn in het bestuursrecht

Zonder ‘belanghebbende’ te zijn in het bestuursrecht valt er niets te beginnen tegen een besluit van een bestuursorgaan. In de Algemene wet bestuursrecht is bepaald dat degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken als belanghebbende wordt gezien. Een…
29 september 2017

Vereniging zonder volmacht geen belanghebbende in onteigeningsprocedure

Besluit van 30 augustus 2013, nr. 13.001697, houdende aanwijzing van onroerende zaken ter onteigening in de gemeente Hillegom krachtens artikel 78 van de Onteigeningswet ten behoeve van het bestemmingsplan ‘Fietspad Hillegom – Bennebroek’. In het KB van 30 augustus 2013,…
28 september 2013

Wel planschadeovereenkomst, maar geen belanghebbende bij planschadebesluit II

In de onderhavige uitspraak staat een planschadevergoedingsovereenkomst van vóór de inwerkingtreding van de Spoedwet planschade per 22 juni 2005 en de gevolgen daarvan voor de vraag of diegene, met wie deze overeenkomst is gesloten, belanghebbende is bij een besluit op…

Wel planschadeovereenkomst, maar geen belanghebbende bij planschadebesluiten

Onder de Wet op de Ruimtelijke Ordening, zoals deze gold voor 22 juli 2005, werden er in de praktijk planschadeovereenkomsten gesloten terwijl daarvoor geen wettelijke basis was. Op 22 juni 2005 is artikel I, onderdeel B, van de Wet van…
22 december 2011

Huurder komt geen vergoeding van waardevermindering woning toe

De vraag of de verzoeker om planschadevergoeding een belanghebbende is bij de aanvraag komt regelmatig in de jurisprudentie terug, veelal indien de verzoeker een bedrijf is dat is ingebracht in of overgedragen aan een ander bedrijf. In de onderhavige zaak…
24 november 2011