Retentierecht: ook een sterke positie in faillissement!

Alle betrokken partijen bij een bouwonderneming, zoals de opdrachtgever, hoofdaannemer en onderaannemer zullen zich bij het sluiten van de (onder-) aannemingsovereenkomst meer en meer bewust moeten zijn van het risico van een (dreigend) faillissement van één van de partijen. Partijen zullen zich hiertegen kunnen proberen in te dekken door het bedingen van (extra) zekerheden. Uiteraard hangt dit sterk van de positie van partijen af.

Ook als u niet in de positie bent om zekerheden te bedingen of wanneer u reeds uitvoering geeft aan een aannemingsovereenkomst zonder zekerheden, dan kan het retentierecht een zeer effectieve maatregel zijn om een bevoorrechte positie – in een faillissement – te verwerven.

Het retentierecht is het opschortingsrecht van een schuldeiser om een (onroerende) zaak die hij onder zich heeft niet vrij te geven aan de schuldenaar zolang zijn vordering niet is voldaan.

Naast de wettelijke mogelijkheden om een retentierecht uit te oefenen kunnen partijen contractueel een retentierecht bedingen. U kunt contractueel van de wettelijke regeling afwijkende (gunstigere) voorwaarden opnemen. Een contractueel retentierecht heeft alleen werking ten opzichte van de contractspartijen (en de later aangestelde curator). Maak bij het sluiten van overeenkomsten gebruik van deze mogelijkheid!

Bij roerende zaken is de uitoefening van het retentie eenvoudig doordat u de zaken die u onder u houdt – bijvoorbeeld het materieel van een (onder-)aannemer die op uw terrein aanwezig zijn – niet anders dan tegen betaling van de openstaande vordering afgeeft. De uitoefening van een retentierecht op onroerende zaken is wat ingewikkelder, daarvoor gelden onder meer de volgende vereisten:

1.Feitelijke macht: het is noodzakelijk om de onroerende zaak op het moment van de uitoefening van het retentierecht reeds feitelijk in de macht te hebben en – minstens zo belangrijk – te houden. Dat betekent dat u de onroerende zaak moet afschermen, bijvoorbeeld door een hekwerk om het bouwterrein heen te plaatsen. De schuldenaar mag het retentierecht niet zelfstandig verbreken, bijvoorbeeld door het hekwerk te verwijderen. Doet de schuldenaar of een door hem ingeschakelde derde dit wel , dan begaat hij een misdrijf.

2.Kenbaarheid voor derden: u zult u ter plekke aan derden kenbaar moeten maken dat u een retentierecht uitoefent, bijvoorbeeld door het plaatsen van borden met de tekst dat u een retentierecht uitoefent. Daarnaast is het verstandig om het retentierecht te laten inschrijven in de openbare registers. Daarmee is het retentierecht in principe voor een ieder (juridisch) zichtbaar.

Een retentierecht kan onder omstandigheden zelfs tegen een derde met een ouder recht worden ingeroepen, zoals bijvoorbeeld een pand- of hypotheekhouder.

Het retentierecht houdt in een faillissement stand! Nadat het faillissement van de schuldenaar is uitgesproken zult u de curator een redelijke termijn kunnen stellen waarbinnen de curator zich heeft uit te laten of hij de (onroerende) zaak gaat opeisen en verkopen. Laat de curator zich binnen de gestelde termijn niet uit of slaagt de curator er niet in binnen de gestelde termijn de (onroerende) zaak te verkopen dan kunt u de (onroerende) zaak van de curator opeisen en zelf tot (executoriale) verkoop overgaan. Uw vordering mag u als eerste uit de netto opbrengst voldoen en het eventuele restant komt aan de curator toe.

Als de curator de (onroerende) zaak wel opeist en verkoopt dan houdt u voorrang op de opbrengst boven de andere schuldeisers. Wel worden eerst alle boedelkosten over de opbrengst omgeslagen en zult u de afwikkeling van het faillissement moeten afwachten of u nog een betaling op uw vordering zult ontvangen.

Kortom: door het retentierecht uit te oefenen heeft u ook in een faillissement een sterke positie verkregen!


Kredietopzegging: leg je er niet zomaar bij neer

De gouden tijden zijn dit jaar in één klap verdwenen. Ondanks alle overheidsmaatregelen verdampen de winsten en vermogens van veel ondernemingen. Wij merken dat financiers zoals banken voorzichtiger worden. En we krijgen vaker telefoontjes van ondernemers die een kredietopzegging hebben…
21 oktober 2020

Juridische bijdrage: verrekening van een vordering op een failliet bouwbedrijf

Dit is de bijdrage van advocaat en curator Diederick van Dalen in het juridische vaktijdschrift INS Updates 2020-0185 Korte inhoud: De curator van een bouwbedrijf vordert van een opdrachtgever betaling van openstaande facturen. De opdrachtgever wenst deze te verrekenen met…
12 oktober 2020

Betaalt uw klant niet? Dit zijn uw 5 opties

Heeft u last van klanten die niet betalen? In dit artikel kunt u lezen wat u daaraan kunt doen. Stap 1 Stuur een ingebrekestelling. Dat is een aanmaning waarin het volgende is vermeld: een verwijzing naar de openstaande factuur en…
08 oktober 2020

Aanmelden nieuwsbrief

Ja, ik hoor het graag als Van Riet iets publiceert