Procesrecht: eiser doet in procedure tegen VvE afstand van instantie na verkoop woning

Rechtbank Amsterdam, sector kanton | 9 juli 2013 | ECLI:NL:RBAMS:2013:4439 – Gedurende een procedure verkoopt en levert de eisende partij zijn woning aan een derde. Vervolgens verzoekt de oorspronkelijk eiser de nieuwe eigenaar in zijn plaats te stellen en als die dat niet wil de instantie vervallen te verklaren. De nieuwe eigenaar heeft daar niet om verzocht en heeft ook geen vordering tot voeging of tussenkomst ingediend.

De kantonrechter oordeelt, dat onder die omstandigheden de voorwaarde waaronder eiser afstand van instantie heeft gedaan is vervuld. Op grond van artikel 249 lid 1 Rv kan de eiser afstand doen van instantie, zolang de gedaagden niet voor antwoord hebben geconcludeerd. dat is hier het geval. Op grond van artikel 249 lid 2 Rv is eiser verplicht de proceskosten van gedaagde(n) te betalen, waartoe op grond van artikel 250 lid 4 Rv een bevelschrift kan worden afgegeven.  Afstand van instantie heeft ingevolge artikel 250 lid 3 Rv tot rechtsgevolg dat, kort gezegd, de rechtstoestand van vóór de aanvang van de procedure herleeft.

Nu gedaagden nog niet van antwoord hebben gediend is aan de wettelijke voorwaarde voor afstand van instantie voldaan. De verschenen gedaagden zijn geen griffierecht verschuldigd, terwijl zij bij gebreke van een proceshandeling evenmin aanspraak kunnen maken op een bedrag aan salaris gemachtigde. Onder deze omstandigheden hebben de verschenen gedaagden geen recht op proceskosten en behoeft daarvoor geen bevelschrift te worden gegeven.

Volledig vonnis: Rechtbank Amsterdam, sector kanton | 9 juli 2013 | ECLI:NL:RBAMS:2013:4439


Tijdelijk tariefplafond op energie: 10 aandachtspunten voor huishoudens in VvE’s

Het kabinet stelt per 1 januari 2023 een tijdelijk tariefplafond in voor gas en elektriciteit om de enorme stijging van de energieprijzen voor huishoudens te compenseren. Onze advocaten Richard de Laat en Dennis Reijnders constateerden dat vooralsnog in de maatregelen en de…
25 september 2022

Nieuwe regelgeving verhuur woonruimte

In het Programma Betaalbaar Wonen van de minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening is een aantal nieuwe maatregelen uiteengezet. De aanleiding daarvan vloeit voort uit de schaarste en gestegen prijzen van huizen, met als gevolg dat de beschikbaarheid van een…
23 augustus 2022

Ontbinding wegens verstoorde arbeidsverhouding ziekenhuis en arts; met toekenning billijke vergoeding van € 375.000,- bruto

Een arts wordt in augustus 2019 op non-actief gesteld nu zij gedurende een periode niet geregistreerd is geweest in het voor haar bedoelde verplichte register en er twijfels zijn of zij ooit BIG geregistreerd is geweest. Het ziekenhuis is daarnaast…
27 juni 2022

Aanmelden nieuwsbrief

Ja, ik hoor het graag als Van Riet iets publiceert