Parkeren in de ruimtelijke ordening: tips en tricks van specialisten

Parkeren in de ruimtelijke ordening: tips en tricks van specialisten

Het onderwerp parkeren speelt een rol bij iedere ruimtelijke ontwikkeling. Om deze reden is het voor onder meer ontwikkelaars en overheden belangrijk om te weten wat de ‘do’s and don’ts’ zijn.

In samenwerking met Goudappel Coffeng, Buro SRO en Vastgoedjournaal organiseerde de Advocaten van Van Riet op 12 april 2018 dan ook een interessante kennismiddag over dit onderwerp.

Recente ontwikkelingen en jurisprudentie

Wouter van Galen, advocaat omgevingsrecht bij de Advocaten van Van Riet trapte af. Hij ging in op het juridisch kader en de recente ontwikkelingen in de jurisprudentie. Hij behandelde eerst de inwerkingtreding van de Reparatiewet BZK op 29 november 2014. Deze wet heeft tot gevolg dat parkeernormen niet langer in de bouwverordening mogen worden opgenomen. Bestemmingsplannen die op of na deze datum zijn vastgesteld, moeten in beginsel zelf voorzien in parkeernormen. Vanaf 1 juli 2018 moeten normaliter alle bestemmingsplannen, dus ook die van vóór inwerkingtreding van de Reparatiewet BZK, in parkeernormen voorzien. Vervolgens ging Wouter in op de relevante jurisprudentie en koppelde hij hier meteen een bondig advies aan. Onder meer kwam jurisprudentie aan bod inzake een mogelijke uitzondering op de Reparatiewet BZK, de maximale invulling van de planmogelijkheden en saldering.

Verdieping regelgeving

Jeroen van Nuland, jurist bij Buro SRO, vervolgde de middag. Jeroen ging uitgebreider in op de geldende regelgeving. Hierbij sprak hij onder andere over het verschil tussen het opnemen van concrete of dynamische normen in de planregels en de voor en nadelen hieromtrent. Hierbij heerst een duidelijke landelijke tendens om dynamische normen op te nemen. Voornamelijk omdat concrete regels minder flexibel zijn, aanleiding geven tot vervolgprocedures en nieuwe inzichten niet makkelijk kunnen worden doorgevoerd. Ook werden enkele nuttige voorbeelden besproken. Tevens werd al even vooruitgeblikt op het Omgevingsplan en de meer flexibele planvorming waarbij nieuwe initiatieven worden getoetst aan een scorematrix. Negatief scoren op een aspect, bijvoorbeeld parkeren, hoeft op deze manier niet meteen een weigering van een bouwplan tot gevolg te hebben.

Parkeerbalans

De afsluitende spreker was Danny van Beusekom, werkzaam bij Goudappel Coffeng in de adviesgroep Parkeren & Locatieontwikkeling. Danny sprak onder meer uitgebreid over het correct opstellen van een juiste parkeerbalans. Voor zowel ontwikkelaars als gemeenten is het belangrijk om een goed beeld te krijgen van de daadwerkelijk te verwachten parkeerbehoefte. Niet relevant is of een ontwikkeling getoetst moet worden aan de bouwverordening of de regels van het bestemmingsplan, er moet namelijk toch altijd een parkeervraag worden vastgesteld. Hierbij is het uiteraard van belang om rekening te houden met de functie van het gebouw. Het zal immers per functie verschillen hoe groot de parkeervraag is op welk moment van de dagen van de week. Deze parkeervraag wordt vervolgens afgezet tegen het aantal parkeerplekken dat in het bouwplan is opgenomen. Tevens is Danny ingegaan op (toekomstige) trends met betrekking tot het gebruik van deelauto’s en fietsen, alsook het uitgangspunt dat de verkeerscapaciteit gaat bepalen hoe groot een ontwikkeling kan worden.

De leerzame middag werd afgesloten met een netwerkborrel waarin de sprekers eveneens nog uitgebreid zijn ingegaan op de verschillende vragen van de aanwezigen.


Tijdelijk tariefplafond op energie: 10 aandachtspunten voor huishoudens in VvE’s

Het kabinet stelt per 1 januari 2023 een tijdelijk tariefplafond in voor gas en elektriciteit om de enorme stijging van de energieprijzen voor huishoudens te compenseren. Onze advocaten Richard de Laat en Dennis Reijnders constateerden dat vooralsnog in de maatregelen en de…
25 september 2022

Nieuwe regelgeving verhuur woonruimte

In het Programma Betaalbaar Wonen van de minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening is een aantal nieuwe maatregelen uiteengezet. De aanleiding daarvan vloeit voort uit de schaarste en gestegen prijzen van huizen, met als gevolg dat de beschikbaarheid van een…
23 augustus 2022

Ontbinding wegens verstoorde arbeidsverhouding ziekenhuis en arts; met toekenning billijke vergoeding van € 375.000,- bruto

Een arts wordt in augustus 2019 op non-actief gesteld nu zij gedurende een periode niet geregistreerd is geweest in het voor haar bedoelde verplichte register en er twijfels zijn of zij ooit BIG geregistreerd is geweest. Het ziekenhuis is daarnaast…
27 juni 2022

Aanmelden nieuwsbrief

Ja, ik hoor het graag als Van Riet iets publiceert