Overzicht wijzigingen Wet Werk en Zekerheid per 1 januari 2015

Overzicht wijzigingen Wet Werk en Zekerheid per 1 januari 2015

Zoals u bekend wordt het arbeidsrecht gefaseerd, per 1 januari 2015, en vervolgens per 1 juli 2015, ingrijpend gewijzigd. Hierbij treft u een bondig overzicht aan van de bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek die per 1 januari 2015 wijzigen:

Artikel 7:628 BW

Op dit moment behoudt een werknemer het recht op loon, indien hij de arbeid niet heeft verricht door een oorzaak die in redelijkheid voor rekening van de werkgever behoort te komen. Van deze bepaling kan op grond van de wet gedurende de eerste 26 weken van de arbeidsovereenkomst ten nadele worden afgeweken. Daarna is afwijking ten nadele van de werknemer enkel mogelijk bij cao. Van deze mogelijkheid wordt in veel cao’s gebruik gemaakt.

Per 1 januari 2015 wordt de mogelijkheid om van de termijn van 26 weken af te wijken beperkt. Vanaf dat moment kan alleen bij cao worden afgeweken van deze termijn indien de aan de functies verbonden werkzaamheden incidenteel van aard zijn en geen vaste omvang hebben. Het beperken van de mogelijkheid om, ten nadele van de werknemer, af te wijken van de loonbetalingsplicht in de leden 5 tot en met 7;

De wijziging die de basis vormt voor het aangekondigde tegengaan van nuluren-contracten in de zorgsector in lid 8;

De kwalificatie van artikel 7:628 BW als dwingend recht in het laatste lid.

Artikel 7:652 BW

De wijziging waardoor een proeftijd in de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd alleen mogelijk is als er sprake is van een arbeidsovereenkomst van langer dan 6 maanden.

Artikel 7:653 BW

De wijziging waardoor het opnemen van een concurrentiebeding in de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd alleen mogelijk is onder strenge voorwaarden (“zwaarwegende bedrijfsbelangen”).

Artikel 7:668 BW

De aanzegverplichting wordt geïntroduceerd: de werkgever krijgt richting de werknemer een informatieplicht over het wel of niet voortzetten van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd uiterlijk 1 maand voor afloop van de arbeidsovereenkomst op straffe van een vergoeding gelijk aan het bedrag in loon over deze maand pro rata.

Tevens dient de werkgever aan de werknemer de voorwaarden waaronder voortzetting zal plaatsvinden te vermelden op straffe van voortzetting onder dezelfde voorwaarden, ten hoogste voor 1 jaar.

Artikel 7:691 BW

De wijziging waarmee de mogelijkheid om bij CAO af te wijken van de termijn gedurende welke in een uitzendovereenkomst een uitzendbeding kan worden overeengekomen;

De termijn waarna op de uitzendovereenkomst de ketenbepaling van toepassing wordt én de termijn gedurende welke de loonbetalingsverplichting kan worden uitgesloten, wordt beperkt ten aanzien van de uitzendkrachten.

Zie:  Koninklijk Besluit aangaande de gefaseerde inwerkingtreding van de Wet werk en zekerheid, 17 juli 2014, Staatsblad (STB. 2014, 274).


Tijdelijk tariefplafond op energie: 10 aandachtspunten voor huishoudens in VvE’s

Het kabinet stelt per 1 januari 2023 een tijdelijk tariefplafond in voor gas en elektriciteit om de enorme stijging van de energieprijzen voor huishoudens te compenseren. Onze advocaten Richard de Laat en Dennis Reijnders constateerden dat vooralsnog in de maatregelen en de…
25 september 2022

Nieuwe regelgeving verhuur woonruimte

In het Programma Betaalbaar Wonen van de minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening is een aantal nieuwe maatregelen uiteengezet. De aanleiding daarvan vloeit voort uit de schaarste en gestegen prijzen van huizen, met als gevolg dat de beschikbaarheid van een…
23 augustus 2022

Ontbinding wegens verstoorde arbeidsverhouding ziekenhuis en arts; met toekenning billijke vergoeding van € 375.000,- bruto

Een arts wordt in augustus 2019 op non-actief gesteld nu zij gedurende een periode niet geregistreerd is geweest in het voor haar bedoelde verplichte register en er twijfels zijn of zij ooit BIG geregistreerd is geweest. Het ziekenhuis is daarnaast…
27 juni 2022

Aanmelden nieuwsbrief

Ja, ik hoor het graag als Van Riet iets publiceert