Ontwikkelaar tevens eerste bestuurder VvE aansprakelijk

LJN: BP9729, Rechtbank Rotterdam, 23 maart 2011 – Een corporatie realiseert en verkoopt een nieuwbouwcomplex, bestaande uit meedere ondersplitsingen met daarin woningen, winkels en parkeerplaatsen. De corporatie benoemt zichzelf tot eerste en enig bestuurder en tevens beheerder van de VvE. Enkele jaren later volgt een nieuw bestuur, bestaande uit kopers, de corporatie op. De corporatie wordt ook ontheven uit haar taak als beheerder. Er blijkt veel misgegaan te zijn in de periode dat de corporatie als bestuurder/beheerder optrad.

Zo zijn verenigingsbijdragen niet geïncasseerd bij de belegger/eigenaar van het winkelappartement, zijn lopende uitgaven ten laste van het reservefonds geboekt, ontbrak een deugdelijk MJOP, is het gebouw door de corporatie als bestuurder/beheerder van de VvE te duur en tegen ongunstige voorwaarden verzekerd, en zijn herstelkosten ten laste van de VvE geboekt, terwijl de  betreffende klachten zouden vallen onder de oplevergarantie van de corporatie zelf, waardoor niet de VvE maar de corporatie de kosten zou hebben moeten herstellen. De corporatie voert op alle punten gemotiveerd verweer en komt daarmee een heel eind. In de uitspraak wordt een goed kader geschetst van datgene wat van een zorgvuldig handelend bestuurder van een VvE verwacht mag worden, maar ook van de omvang van de aansprakelijkheid. Slechts die vermogensschade, welke aan het onzorgvuldig handelen van de bestuurder kan worden toegerekend, komt voor vergoeding in aanmerking. De vorderingen van de VvE worden gedeeltelijk toegewezen.

Interessant is met het oordeel van de rechtbank over de verplichting van de corporatie tot deugdelijke overdracht van haar dossiers aan de opvolgend beheerder. De corporatie heeft zich verweerd met de stelling dat zij tijdens de looptijd van de overeenkomst gesommeerd had moeten worden ontbrekende informatie aan aan de opvolgend beheerder over te dragen. Nu dat niet is gebeurd, is zij niet in verzuim – aldus  de corporatie. De rechtbank passeert dit verweer. De overeenkomst met de VvE’s eindigde op 1 oktober 2007. Per die datum behoorde de corporatie aan haar verplichtingen inzake een ordelijke overdracht te voldoen. In zoverre is sprake van een voor de voldoening bepaalde termijn als bedoeld in artikel 6:83 onder a BW, zodat de corporatie zonder ingebrekestelling in verzuim is geraakt. Deze consequentie zou wellicht onaanvaardbaar zijn geweest als de corporatie met de einddatum zou zijn overvallen. Daarvan is echter geen sprake. Al bij brief van 5 juli 2007 hebben de VvE’s de corporatie van het einde per 1 oktober 2007 op de hoogte gesteld en uitdrukkelijk verzocht om te komen tot een “ongestoorde overdracht”. De corporatie heeft dus voldoende tijd gehad zich op die overdracht voor te bereiden.

Klik hier voor de volledige uitspraak.


Tijdelijk tariefplafond op energie: 10 aandachtspunten voor huishoudens in VvE’s

Het kabinet stelt per 1 januari 2023 een tijdelijk tariefplafond in voor gas en elektriciteit om de enorme stijging van de energieprijzen voor huishoudens te compenseren. Onze advocaten Richard de Laat en Dennis Reijnders constateerden dat vooralsnog in de maatregelen en de…
25 september 2022

Nieuwe regelgeving verhuur woonruimte

In het Programma Betaalbaar Wonen van de minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening is een aantal nieuwe maatregelen uiteengezet. De aanleiding daarvan vloeit voort uit de schaarste en gestegen prijzen van huizen, met als gevolg dat de beschikbaarheid van een…
23 augustus 2022

Ontbinding wegens verstoorde arbeidsverhouding ziekenhuis en arts; met toekenning billijke vergoeding van € 375.000,- bruto

Een arts wordt in augustus 2019 op non-actief gesteld nu zij gedurende een periode niet geregistreerd is geweest in het voor haar bedoelde verplichte register en er twijfels zijn of zij ooit BIG geregistreerd is geweest. Het ziekenhuis is daarnaast…
27 juni 2022

Aanmelden nieuwsbrief

Ja, ik hoor het graag als Van Riet iets publiceert