Ontslag wegens verstoorde verstandhouding: Mediation geprobeerd?

Ontslag wegens verstoorde verstandhouding: Mediation geprobeerd?

Onder de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) gelden per 1 juli 2015 strengere ontslagregels. Eén van de ontslaggronden is een verstoorde verstandhouding tussen werkgever en werknemer. De rechter toetst o.a.  in dat verband:

  1. of de verstandhouding tussen werkgever en werknemer verstoord is;
  2. of de verstoring duurzaam is, of nog te repareren;
  3. welke acties werknemer en werkgever hebben ondernomen om de lucht tussen hen beiden te klaren.

De Kantonrechter te Rotterdam oordeelde in zijn uitspraak van 3 september 2015 (AR-2015-1007) over een ontbindingsverzoek dat door de werkgever was ingediend, nu er volgens haar sprake was van disfunctioneren, dan wel een verstoorde verstandhouding.

Het ging hier om een Medewerkster Debiteurenbeheer die volgens haar werkgever te veel fouten maakte. Zij stuurde rappelberichten over openstaande facturen per email of per post naar de klant, terwijl werkgever liever had dat zij de klanten telefonisch benaderde.  Daarnaast was het volgens werkgever een beletsel dat de werkneemster de Nederlandse taal niet volledig beheerste.

De kantonrechter vond, dat niet voldoende is komen vast te staan dat sprake is van disfunctioneren. Wellicht waren er aandachtspunten, maar deze zijn in functioneringsgesprekken niet voldoende aan de orde gesteld én werkneemster is niet in de gelegenheid gesteld haar optreden te verbeteren.  Dat is reden voor de Kantonrechter om het ontbindingsverzoek op basis van disfunctioneren af  te wijzen.

Vervolgens toetst de rechter of een verstoorde verstandhouding wellicht aanwezig is en voldoende reden geeft om de samenwerking tussen partijen te beëindigen.

Daarover zegt de kantonrechter:

“Dat er tussen partijen sprake is van een verstoorde arbeidsverhouding, is buiten kijf. Na de (gedeeltelijke) uitval van werkneemster wegens ziekte zijn fricties ontstaan door dingen die over en weer (niet) zijn gezegd en gedaan rondom werkhervatting. Het lijkt erop dat partijen na de werkhervatting door werkneemster niet met elkaar het gesprek zijn aangegaan om de lucht te klaren. Dat werkneemster iedere vorm van een goed gesprek zou hebben genegeerd, valt te betwijfelen, want zelf heeft zij verklaard dat zij het bedrijf van werkgever een topbedrijf vond om voor te werken en het jammer te hebben gevonden dat nooit een gesprek heeft plaatsgevonden over wat er in het verleden is gebeurd.

Tevens heeft werkneemster de mogelijkheid van mediation genoemd.

Niet is gebleken dat ook maar enige reële poging is ondernomen door werkgever om de verstoring van de arbeidsverhouding ongedaan te maken. Mede hierdoor is niet boven iedere twijfel verheven dat de verstoring van de arbeidsovereenkomst dermate ernstig en duurzaam is, dat herstel van de arbeidsrelatie niet meer mogelijk is. Daarom levert dit geen grond op om de arbeidsovereenkomst te ontbinden.”

Uit deze uitspraak blijkt dat de Kantonrechter het essentieel vindt, dat partijen er alles aan hebben gedaan om te bezien of de verstoorde arbeidsverhouding te herstellen is. Het feit dat werkgever de suggestie van werkneemster om een mediator in te schakelen, en daarmee de communicatie tussen partijen te herstellen, heeft genegeerd, wordt de werkgever zwaar aangerekend.  De Kantonrechter concludeert hieruit, dat niet 100% vaststaat dat de verstoorde arbeidsrelatie tussen partijen gerepareerd kan worden.

Het ontbindingsverzoek van werkgever wordt afgewezen. Dat betekent dat de samenwerking tussen partijen in stand blijft. Dat betekent ook, dat partijen samen nadere inspanningen moeten plegen om de verstoring in de samenwerken (te trachten) te herstellen. Mediation lijkt daarbij alsnog aangewezen.

Kantonrechter Rotterdam 30 september 2015, AR 2015-1007 (4343255 VZ VERZ 15-15932)


Tijdelijk tariefplafond op energie: 10 aandachtspunten voor huishoudens in VvE’s

Het kabinet stelt per 1 januari 2023 een tijdelijk tariefplafond in voor gas en elektriciteit om de enorme stijging van de energieprijzen voor huishoudens te compenseren. Onze advocaten Richard de Laat en Dennis Reijnders constateerden dat vooralsnog in de maatregelen en de…
25 september 2022

Nieuwe regelgeving verhuur woonruimte

In het Programma Betaalbaar Wonen van de minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening is een aantal nieuwe maatregelen uiteengezet. De aanleiding daarvan vloeit voort uit de schaarste en gestegen prijzen van huizen, met als gevolg dat de beschikbaarheid van een…
23 augustus 2022

Ontbinding wegens verstoorde arbeidsverhouding ziekenhuis en arts; met toekenning billijke vergoeding van € 375.000,- bruto

Een arts wordt in augustus 2019 op non-actief gesteld nu zij gedurende een periode niet geregistreerd is geweest in het voor haar bedoelde verplichte register en er twijfels zijn of zij ooit BIG geregistreerd is geweest. Het ziekenhuis is daarnaast…
27 juni 2022

Aanmelden nieuwsbrief

Ja, ik hoor het graag als Van Riet iets publiceert