Ontbreken voorzienbaarheid ondanks wijziging van rechtsvorm

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: de Afdeling) heeft herhaaldelijk overwogen (onder meer uitspraken van 19 maart 2003 in zaak nr. 200200591/1, LJN: AF4712, BR 2003/185, 27 december 2006 in zaak nr. 200605120/1, LJN AZ5163, en 30 juni 2010 in zaak nr. 200907840/1/H2, LJN BM9640), dat voor het aannemen van risicoaanvaarding beslissend is of op het moment van investering de mogelijkheid van de schadeveroorzakende overheidsmaatregel zodanig kenbaar was, zodat hiermee bij de beslissing tot investering rekening kon worden gehouden, alsmede dat een (fiscaal) geruisloze inbreng (door middel van een aandelentransactie) niet wil zeggen dat sprake is van de rechtstreekse voortzetting van het oorspronkelijke bedrijf. Ook in de onderhavige zaak komt dit onderwerp aan de orde.

Een besloten vennootschap heeft verzocht om compensatie van nadeel, naar zij stelt veroorzaakt door financiële schade als gevolg van de verkeersbesluiten ‘Tijdelijke maatregelen in verband met de Nieuwe Mark’ van 30 maart 2005 en 4 oktober 2006, omdat de vestiging in Breda moeilijk bereikbaar is geweest in de periode 2005-2007.

Burgemeester en wethouders van Breda hebben het verzoek beoordeeld aan de hand van de Beleidsregels Nadeelcompensatie De Nieuwe Mark 2006 en afgewezen, omdat de schadetoebrengende ontwikkelingen – de verkeersmaatregelen – voor de besloten vennootschap voorzienbaar waren toen zij bij akte van 31 mei 2005 werd opgericht, de V.O.F. werd beëindigd en alle tot de onderneming behorende activa en passiva van de V.O.F. in de besloten vennootschap werden ingebracht.

Tegen dit besluit is door de besloten vennootschap bezwaar gemaakt. Dat bezwaar is ongegrond verklaard, waarna de besloten vennootschap beroep heeft ingesteld bij de rechtbank te Breda (hierna: de rechtbank). Dit beroep is ongegrond verklaard. Daartegen heeft de besloten vennootschap hoger beroep ingesteld bij de Afdeling, die de vennootschap in het gelijk heeft gesteld.

De Afdeling overweegt dat de geruisloze inbreng van de V.O.F. in de besloten vennootschap betekent dat er sprake is van dezelfde entiteit, waarvan slechts de rechtsvorm is gewijzigd. Nu de onderneming in de besloten vennootschap is ingebracht en feitelijk ongewijzigd is voortgezet, dient aan haar geen actieve risicoaanvaarding te worden tegengeworpen.

Naschrift

In aanvulling op deze uitspraak merk ik op dat de Afdeling op 7 september 2011 in zaak nr. 201008682/1/H2 (LJN BR6919) in een vergelijkbare zaak eenzelfde uitspraak gedaan. Verder zie ik niet in waarom deze jurisprudentie niet ook geldt in geval van een planschadeclaim.

LJN BR1423, zaak nr. 201010194/1/H2, Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State d.d. 13 juli 2011


Tijdelijk tariefplafond op energie: 10 aandachtspunten voor huishoudens in VvE’s

Het kabinet stelt per 1 januari 2023 een tijdelijk tariefplafond in voor gas en elektriciteit om de enorme stijging van de energieprijzen voor huishoudens te compenseren. Onze advocaten Richard de Laat en Dennis Reijnders constateerden dat vooralsnog in de maatregelen en de…
25 september 2022

Nieuwe regelgeving verhuur woonruimte

In het Programma Betaalbaar Wonen van de minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening is een aantal nieuwe maatregelen uiteengezet. De aanleiding daarvan vloeit voort uit de schaarste en gestegen prijzen van huizen, met als gevolg dat de beschikbaarheid van een…
23 augustus 2022

Ontbinding wegens verstoorde arbeidsverhouding ziekenhuis en arts; met toekenning billijke vergoeding van € 375.000,- bruto

Een arts wordt in augustus 2019 op non-actief gesteld nu zij gedurende een periode niet geregistreerd is geweest in het voor haar bedoelde verplichte register en er twijfels zijn of zij ooit BIG geregistreerd is geweest. Het ziekenhuis is daarnaast…
27 juni 2022

Aanmelden nieuwsbrief

Ja, ik hoor het graag als Van Riet iets publiceert