Nieuwe Ontslagwet 2015 naar Tweede Kamer

Nieuwe Ontslagwet 2015 naar Tweede Kamer

Minister Asscher heeft begin december 2013 het Wetsvoorstel “hervorming ontslagrecht, rechten flexwerkers en modernisering WW” ingediend bij Tweede Kamer. De beoogde ingangsdatum voor de aanpassing van het ontslagrecht is 1 januari 2015. De Minister wil met deze wijzigingen het ontslagrecht sneller, goedkoper en eerlijker maken. De WW-regels zullen er (meer) op gericht zijn om mensen weer snel aan het werk te krijgen.

Indien het wetsvoorstel wordt aangenomen, welke wijzigingen gaan er dan plaatsvinden?

  • Er zal geen keuze meer zijn voor een werkgever in de te volgen ontslagroute: Het UWV beslist enkel nog over bedrijfseconomisch ontslag of als gevolg van langdurige arbeidsongeschiktheid en de Kantonrechter beslist enkel nog over ontslag als gevolg van disfunctioneren, verwijtbaar handelen, nalaten of verstoorde arbeidsverhouding;
  • Werknemer en werkgever krijgen de mogelijkheid tot het instellen van hoger beroep en cassatie. Het instellen van hoger beroep kan o.a. leiden tot herstel van de arbeidsovereenkomst;
  • Het blijft nog steeds mogelijk voor werkgever en werknemer om de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden te beëindigen zonder dat daarmee WW-aanspraken in gevaar komen. Aan werknemer zal door de werkgever wel een langere bedenktijd gegeven moeten worden (2 weken) waarbinnen de werknemer zonder opgaaf van reden op zijn instemming kan terugkomen;
  • De zgn. transitievergoeding zal de ontslagvergoeding gebaseerd op de zgn. Kantonrechtersformule gaan vervangen. Zodra werknemer tenminste twee jaar in dienst is heeft hij recht op een transitievergoeding die bedoeld is om werknemer “van werk naar werk” te helpen. De eerste 10 jaar van een dienstverband geven recht op 1/3 maandsalaris per dienstjaar; na 10 jaar dienstverband bestaat er recht op 1/2 maandsalaris per jaar. De maximale transitievergoeding voor een werknemer bedraagt € 75.000 bruto of één bruto jaarsalaris indien dat bedrag hoger is. Op de transitievergoeding mogen door werkgever kosten zoals outplacementkosten en scholingskosten in mindering gebracht worden;
  • Voor oudere werknemers zal zgn. overgangsrecht gaan gelden;
  • De Kantonrechter kan naast een zgn. transitievergoeding een aanvullende vergoeding toekennen indien er sprake is van verwijtbaarheid bij de werkgever;
  • De maximale duur van de WW-uitkering wordt van 1 januari 2016 tot 2019 gefaseerd teruggebracht van 38 maanden naar 24 maanden (2 jaar).
  • Mensen die langer dan 6 maanden een WW-uitkering ontvangen moeten al het beschikbare werk als passende arbeid accepteren. Nu is dat 1 jaar.

Tijdelijk tariefplafond op energie: 10 aandachtspunten voor huishoudens in VvE’s

Het kabinet stelt per 1 januari 2023 een tijdelijk tariefplafond in voor gas en elektriciteit om de enorme stijging van de energieprijzen voor huishoudens te compenseren. Onze advocaten Richard de Laat en Dennis Reijnders constateerden dat vooralsnog in de maatregelen en de…
25 september 2022

Nieuwe regelgeving verhuur woonruimte

In het Programma Betaalbaar Wonen van de minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening is een aantal nieuwe maatregelen uiteengezet. De aanleiding daarvan vloeit voort uit de schaarste en gestegen prijzen van huizen, met als gevolg dat de beschikbaarheid van een…
23 augustus 2022

Ontbinding wegens verstoorde arbeidsverhouding ziekenhuis en arts; met toekenning billijke vergoeding van € 375.000,- bruto

Een arts wordt in augustus 2019 op non-actief gesteld nu zij gedurende een periode niet geregistreerd is geweest in het voor haar bedoelde verplichte register en er twijfels zijn of zij ooit BIG geregistreerd is geweest. Het ziekenhuis is daarnaast…
27 juni 2022

Aanmelden nieuwsbrief

Ja, ik hoor het graag als Van Riet iets publiceert