Motie tegen inschrijfplicht VvE bij KvK aangenomen

Motie tegen inschrijfplicht VvE bij KvK aangenomen

Op 22 november 2011 heeft de Tweede Kamer de motie ‘Verhoeven/Bochove’ aangenomen. In de motie verzoekt de Tweede Kamer de regering te onderzoeken welke stappen gezet kunnen worden om de verplichte inschrijving voor VvE’s bij de Kamer van Koophandel te beëindigen en de Tweede Kamer hierover in het eerste kwartaal van 2012 te informeren.

Het is nog niet duidelijk of, en zo ja wanneer het kabinet uitvoering geeft aan de motie. Daarvoor zou de Handelsregisterwet op dit punt moeten worden gewijzigd.

Voor VvE’s is het krachtens wet sinds 1 januari 2010 verplicht zich in te schrijven in het handelsregister. De achterliggende gedachte is, dat VvE’s als rechtspersoon deelnemen aan het economisch verkeer, bankrekeningen openen en diverse contracten met bijvoorbeeld onderhouds- en schoonmaakbedrijven sluiten. Sommige grotere VvE’s hebben zelfs personeel in dienst zoals een huismeester. In die gevallen onderscheidt een VvE zich voor wat betreft haar deelname aan het handelsverkeer niet van een reguliere onderneming. Voor grotere VvE’s met een exploitatie van enige omvang is de inschrijfplicht relevant. Onder meer de kenbaarheid van wie bevoegd is de VvE te vertegenwoordigen wordt bevorderd door de KvK registratie.

Voor kleine VvE’s ligt dat anders. Daar zorgt de inschrijfplicht slechts voor administratieve lasten, bijvoorbeeld in de vorm van inschrijfkosten van de KvK. Bij veel kleine VvE’s (bijvoorbeeld bij boven- en benedenwoningen) is nauwelijks spake van actieve deelname aan het economisch verkeer. Voor deze VvE’s zou de inschrijfplicht mogelijk kunnen vervallen.

De motie maakt echter geen onderscheid tussen grote en kleine VvE’s en verzoekt de regering te onderzoeken in hoeverre de inschrijfplicht in zijn geheel kan worden afgeschaft. Gelet op het voorgaande zou een genuanceerd regeringstandpunt te prevaleren zijn: slechts daar waar niet aannamelijk is dat zodanig frequente en relevante handelsactiviteiten door de VvE worden ontplooid, zou de inschrijfplicht wellicht achterwege kunnen blijven. Een mogelijk voorstel zou derhalve kunnen zijn dat kleine VvE’s, bijvoorbeeld met ten hoogste drie appartementsrechten, van de inschrijfplicht worden uitgezonderd.

Na het aannemen van de motie stelt CDA kamerlid Bochove zelf ook de vraag hoe enerzijds de lastendruk kan worden teruggedrongen en anderzijds hoe het bestaan van de VvE’s kan gecontroleerd. In reactie op vragen van VvERecht.nl stelt Bochove dat ondanks de huidige inschrijfplicht bij de KvK een groot aantal VvE’s tot op heden niet is geregistreerd. ‘Het is nu aan het kabinet om uitvoering aan de motie te geven. Daarbij zal het kabinet ongetwijfeld met in acht name van de oorspronkelijke bedoeling een passende oplossing zoeken voor het uitvoeren van de wens van de Kamer’, aldus Bochove.

Klik hier voor de volledige motie


Kredietopzegging: leg je er niet zomaar bij neer

De gouden tijden zijn dit jaar in één klap verdwenen. Ondanks alle overheidsmaatregelen verdampen de winsten en vermogens van veel ondernemingen. Wij merken dat financiers zoals banken voorzichtiger worden. En we krijgen vaker telefoontjes van ondernemers die een kredietopzegging hebben…
21 oktober 2020

Juridische bijdrage: verrekening van een vordering op een failliet bouwbedrijf

Dit is de bijdrage van advocaat en curator Diederick van Dalen in het juridische vaktijdschrift INS Updates 2020-0185 Korte inhoud: De curator van een bouwbedrijf vordert van een opdrachtgever betaling van openstaande facturen. De opdrachtgever wenst deze te verrekenen met…
12 oktober 2020

Betaalt uw klant niet? Dit zijn uw 5 opties

Heeft u last van klanten die niet betalen? In dit artikel kunt u lezen wat u daaraan kunt doen. Stap 1 Stuur een ingebrekestelling. Dat is een aanmaning waarin het volgende is vermeld: een verwijzing naar de openstaande factuur en…
08 oktober 2020

Aanmelden nieuwsbrief

Ja, ik hoor het graag als Van Riet iets publiceert