Model specifieke volmacht (met toelichting)

Deze model specifieke volmacht is een beperkte, schriftelijke volmacht binnen de VvE. De appartementseigenaar geeft voor één of meerdere specifiek in de volmacht genoemde agendapunten tijdens één specifieke vergadering zijn bevoegdheden in last en volmacht aan de gevolmachtigde. De volmacht is voorzien van een steminstructie, hetgeen inhoudt, dat de gevolmachtigde niet anders mag stemmen zonder daarbij zijn bevoegdheden te buiten te treden. Dat geldt ook indien niet geagendeerde vergaderbesluiten aan de orde zouden komen.

Aan deze model volmacht is toegevoegd dat de gevolmachtigde gerechtigd is bij diens belet of ontstentenis een reeds in de volmacht zelf bij naam genoemde derde in zijn plaats te stellen als gevolmachtigde. Een dergelijk beding is niet noodzakelijk.

Deze volmacht wordt in papieren vorm opgemaakt en ondertekend. In sommige VvE’s bestaat de mogelijkheid een volmacht in digitale vorm af te geven. Raadpleeg daarvoor het bestuur of de beheerder.

Allereerst moet worden vastgesteld wie bevoegd is / zijn om de volmacht te geven. Dat zijn de appartementseigenaren. Vermeld bij de volmacht alle appartementsrechten die bij de volmachtgever in eigendom zijn. Vaak vormen parkeerplaatsen en bergingen gescheiden appartementsrechten. Het kan zijn dat tussen deelgenoten in een gemeenschappelijke eigendom van een appartementsrecht afspraken gelden over wie van die deelgenoten het bestuur over de zaak uitoefent. Zie daarvoor artikel 1:97 lid 1 BW. Het verdient steeds de voorkeur om alle appartementseigenaars de volmacht te laten verlenen.

De volmacht is pas geldig indien deze is voorzien van een dagtekening en een ondertekening. De voorzitter van de ALV kan verlangen, dat de gevolmachtigde het origineel van de volmacht toont. De geldigheid van de volmacht is van wezenlijk belang, omdat stemmen in de ALV die worden uitgebracht krachtens een ongeldige volmacht, als niet uitgebracht gelden. Ook mag in dat geval voor de bepaling van een eventueel vereist quorum het appartement dat vertegenwoordigd is door een ongeldige volmacht niet meegerekend worden.

Houd verder rekening met de mogelijkheid van beperkingen in het splitsingsreglement van de VvE ten aanzien van het maximaal aantal volmachten dat een gevolmachtigde in de vergadering kan uitoefenen. Voorts komen bepalingen voor over de beperkte mogelijkheid van het verlenen van volmachten aan bestuurders van de VvE. Schending van deze bepalingen belet eveneens, dat de volmacht rechtsgeldig kan worden benut in de ALV.

De hier gegeven model volmacht kan uitsluitend dienen als uitgangspunt voor het vaststellen van een volmacht in individuele gevallen. Afhankelijk van de wensen van partijen en de reglementaire en wettelijke beperkingen aan de volmacht, dienen aanpassingen aan dit model te worden doorgevoerd. Het verdient in alle gevallen aanbeveling om de volmacht vooraf te bespreken met de voorzitter van de ALV, waarmee voorkomen kan worden dat de volmacht op het moment van uitoefening ongeldig verklaard wordt. Vaak wordt door de beheerder / bestuurder van de VvE een specifieke volmacht gevoegd bij de uitnodiging voor de ALV. Het hanteren van een daarvan afwijkend model maakt niet, dat dat model ongeldig is.

Ook onder Modellen op VvERecht.nl is een model doorlopende, algemene volmacht te vinden die uitgaat van de meest ruime variant. Het is mogelijk dat tussenvarianten als volmacht worden gehanteerd.

Klik hier voor de model specifieke volmacht.


Tijdelijk tariefplafond op energie: 10 aandachtspunten voor huishoudens in VvE’s

Het kabinet stelt per 1 januari 2023 een tijdelijk tariefplafond in voor gas en elektriciteit om de enorme stijging van de energieprijzen voor huishoudens te compenseren. Onze advocaten Richard de Laat en Dennis Reijnders constateerden dat vooralsnog in de maatregelen en de…
25 september 2022

Nieuwe regelgeving verhuur woonruimte

In het Programma Betaalbaar Wonen van de minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening is een aantal nieuwe maatregelen uiteengezet. De aanleiding daarvan vloeit voort uit de schaarste en gestegen prijzen van huizen, met als gevolg dat de beschikbaarheid van een…
23 augustus 2022

Ontbinding wegens verstoorde arbeidsverhouding ziekenhuis en arts; met toekenning billijke vergoeding van € 375.000,- bruto

Een arts wordt in augustus 2019 op non-actief gesteld nu zij gedurende een periode niet geregistreerd is geweest in het voor haar bedoelde verplichte register en er twijfels zijn of zij ooit BIG geregistreerd is geweest. Het ziekenhuis is daarnaast…
27 juni 2022

Aanmelden nieuwsbrief

Ja, ik hoor het graag als Van Riet iets publiceert