Loonoffer. Kunnen Employee Benefits neerwaarts worden aangepast?

Loonoffer. Kunnen Employee Benefits neerwaarts worden aangepast?

Loonsverhoging, lease-regeling, RSU’s,  bonusregeling: Employee Benefits werden in economische hoogtijdagen breed ingezet als incentive voor werknemers. In een krappe arbeidsmarkt proberen werkgevers met uiteenlopende Employee Benefits hun aantrekkingskracht te verhogen, met o.a. in de bankensector soms excessieve uitwassen tot gevolg.

Employee Benefits zijn arbeidsvoorwaarden. In de regel kunnen die niet door de werkgever eenzijdig neerwaarts worden bijgesteld, ook niet als de noodzaak of de wenselijkheid van Employee Benefits komt te vervallen. De maatschappelijke discussie over excessieve beloningen wordt breed gevoerd; in de praktijk blijkt het lastig eenmaal verworven rechten aan te tasten.

Neerwaarts aanpassen

Kunnen werkgevers verlangen, dat werknemers hun Employee Benefits inleveren omdat investeerders en stakeholders bezuinigingsmaatregelen eisen?  Marjolijn van Deventer, specialist arbeidsrecht bij De Advocaten van Van Riet wordt vaak met die vraag benaderd:

“De V&D-uitspraak laat zien, dat het lastig is aan het salaris van een werknemer te tornen. Een werknemer kan vrijwel nooit verplicht worden tot meewerken aan een loonoffer, omdat loon de meest primaire prestatie van de werkgever is.”

Flexibiliteit vooraf bedongen

Toch is ingrijpen in Employee Benefits niet onmogelijk. Indien op voorhand een “eenzijdig wijzigingsbeding” in de arbeidsovereenkomst wordt opgenomen, kan collectief financiële aanpassing in de Employee Benefits worden doorgevoerd. Daarvoor is wel vereist, dat sprake is van een  “zwaarwichtig ondernemersbelang”.

Onvoorziene omstandigheden

Is geen wijzigingsbeding in de arbeidsovereenkomst opgenomen, dan kunnen arbeidsvoorwaarden gewijzigd worden indien de werknemer daarmee instemt, hij zijn instemming in redelijkheid niet mag onthouden, óf dit noodzakelijk is wegens onvoorziene omstandigheden. Van Deventer:

“Of de crisis zo’n onvoorziene omstandigheid is, werd onlangs door Hof Amsterdam in het midden gelaten, maar uitgesloten is het niet.”

Piepsysteem

Gaan werknemers akkoord met een loonoffer, dan geldt dat instemming daarmee welbewust en goed geïnformeerd moet plaatsvinden. Van Deventer voegt daaraan toe:

“Werkgevers die uitgaan van een piepsysteem nemen een risico. De Hoge Raad bepaalde op 16 maart 2015 dat werknemers die in 2009 niet protesteerden tegen een “salary freeze”, daarmee nog niet welbewust hebben ingestemd, met een enorme loonvordering over het verleden tot gevolg.”

Ondernemersrisico

De werknemer wordt beschermd; het ondernemersrisico is voor de werkgever. In goede én in slechte tijden is de werkgever in beginsel gebonden aan loonafspraken. Voor werknemers is die bescherming comfortabel, maar van een absolute loongarantie is geen sprake. Het zwaar bevechten van behoud van het volledige arbeidsvoorwaardenpakket lijkt niet altijd realistisch.  Met ontslag -al dan niet door de curator- als alternatief, kunnen werknemers bereid worden gevonden tot een loonoffer, ook als zij daartoe niet verplicht zijn.

Dit artikel werd eerder gepubliceerd in het Financieel Dagblad op 26 maart 2015. Klik hier voor de originele versie.


Tijdelijk tariefplafond op energie: 10 aandachtspunten voor huishoudens in VvE’s

Het kabinet stelt per 1 januari 2023 een tijdelijk tariefplafond in voor gas en elektriciteit om de enorme stijging van de energieprijzen voor huishoudens te compenseren. Onze advocaten Richard de Laat en Dennis Reijnders constateerden dat vooralsnog in de maatregelen en de…
25 september 2022

Nieuwe regelgeving verhuur woonruimte

In het Programma Betaalbaar Wonen van de minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening is een aantal nieuwe maatregelen uiteengezet. De aanleiding daarvan vloeit voort uit de schaarste en gestegen prijzen van huizen, met als gevolg dat de beschikbaarheid van een…
23 augustus 2022

Ontbinding wegens verstoorde arbeidsverhouding ziekenhuis en arts; met toekenning billijke vergoeding van € 375.000,- bruto

Een arts wordt in augustus 2019 op non-actief gesteld nu zij gedurende een periode niet geregistreerd is geweest in het voor haar bedoelde verplichte register en er twijfels zijn of zij ooit BIG geregistreerd is geweest. Het ziekenhuis is daarnaast…
27 juni 2022

Aanmelden nieuwsbrief

Ja, ik hoor het graag als Van Riet iets publiceert