Huurder geen belanghebbende bij splitsingsvergunning

LJN BO9211, Raad van State 29 december 2010 – Op grond van de Huisvestingswet kan een gemeente een Huisvestingsverordening vaststellen, op grond waarvan het verboden is om zonder voorafgaande vergunning recht op een gebouw te splitsen in appartementsrechten. Vervolgens kan de inschrijving van de akte van splitsing in de openbare registers niet eerder plaatsvinden, dan nadat de splitsingsvergunning onherroepelijk is geworden (zie artikel 39 Hw), dus nadat de bezwaartermijn is verstreken. Voor eigenaren kan het indienen van een bezwaarschrift tegen een splitsingsvergunning de eigenlijke splitsing vertragen, omdat de splitsingsvergunning daardoor niet onherroepelijk wordt. Dat kan weer fiscaal nadelige gevolgen hebben, als de verkrijger van het pand gebruik wil maken van de verminderingsregel. Die regel houdt in, dat wanneer een onroerende zaak binnen zes maanden na een aankoop weer wordt verkocht aan een volgende persoon, bij de tweede overdracht overdrachtsbelasting verschuldigd is, verminderd met de waarde waarover ter zake van die eerdere verkrijging overdrachtsbelasting verschuldigd was. Bovendien kunnen de appartementen niet aan kopers geleverd worden, want zo lang de akte van splitsing niet is ingeschreven, is de splitsing niet voltooid, zie artikel 5:109 lid 1 BW. Dat kan bovendien ook schade in de vorm van rentederving en overige vaste lasten oplevert voor de eigenaar die een pand wil splitsen en verkopen. Het indienen van bezwaar tegen een splitsingsvergunning frustreert daardoor herontwikkelingstrajecten van bestaande gebouwen.

Het is om die reden van belang om te weten, dat de huurder van het te splitsen pand geen belanghebbende is. Zijn bezwaar moet volgens de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State in de onderstaande uitspraak niet-ontvankelijk verklaard worden, omdat diens woonrechten en woonsituatie niet door de splitsing wijzigen, ook niet indien de huurder later het pand wil kopen. Naar aangenomen wordt geldt in algemene zin hetzelfde voor buren die bezwaar maken tegen de splitsingsvergunning.

Klik hier voor de volledige uitspraak


Ontbinding wegens verstoorde arbeidsverhouding ziekenhuis en arts; met toekenning billijke vergoeding van € 375.000,- bruto

Een arts wordt in augustus 2019 op non-actief gesteld nu zij gedurende een periode niet geregistreerd is geweest in het voor haar bedoelde verplichte register en er twijfels zijn of zij ooit BIG geregistreerd is geweest. Het ziekenhuis is daarnaast…
27 juni 2022

Het einde van de grondentrechter, maar voor welke zaken?

Sinds het Varkens in Nood-arrest van het Europese Hof van Justitie[1] wordt er ook in de Nederlandse rechtspraak een discussie gevoerd over de verruimde toegang tot de rechter. Deze discussie heeft zich onder andere gericht op (het verlaten van) de…
15 juni 2022

Hebben gemeenten een vinger in de pap bij de bouw van sociale huurwoningen?

De woningmarkt loopt over. Het aantal inwoners stijgt en door de oorlog in Oekraïne stijgt ook het aantal vluchtelingen in Nederland. Er bestaan lange wachtlijsten. Op het nieuws is regelmatig te zien dat asielzoekers hebben moeten slapen op stoelen in…

Aanmelden nieuwsbrief

Ja, ik hoor het graag als Van Riet iets publiceert