Kosten voor deskundige die eveneens rechtsbijstand verleent worden niet vergoed

In de praktijk komt het regelmatig voor dat een deskundige door de verzoeker van planschadevergoeding wordt gevraagd een (onafhankelijk) rapport op te stellen, waarin wordt ingegaan op de vraag of sprake is van planschade die voor vergoeding in aanmerking komt en zo ja, wat de hoogte daarvan is, om die verzoeker daarna in de vervolgprocedure verder van raad en daad te voorzien, waaronder juridische bijstand. Alhoewel het in de onderhavige zaak niet gaat om een verzoek om planschadevergoeding is de uitspraak desalniettemin voor die praktijk wel interessant. De situatie is als volgt.

Bij besluit van 30 december 2004 heeft het college van gedeputeerde staten van Zuid-Holland aan de Gemeenschappelijke Regeling Gemeenschappelijke Vuilverwerking Dordrecht en Omstreken een vergunning als bedoeld in artikel 8.4 lid 1 Wm verleend voor de van een puinbreekinstallatie voorziene regionale stortplaats Crayestein-West gelegen te Dordrecht. Tegen dit besluit is de Stichting Werkgroep Derde Merwedehaven (hierna: de stichting) in beroep gegaan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: de Afdeling). Dit beroep wordt gegrond verklaard.

Voor zover thans relevant, vraagt de stichting om een vergoeding van de kosten van haar gemachtigde voor een door deze gemachtigde opgesteld deskundigenrapport. De Afdeling wijst dat verzoek af, omdat ingevolge artikel 8:34 lid 1 Awb een deskundige verplicht is zijn opdracht onpartijdig te vervullen. Hiermee verdraagt zich niet dat een gemachtigde daarnaast in dezelfde zaak als deskundige optreedt, zodat deze kosten niet voor vergoeding in aanmerking komen.

Naschrift

Aangezien de Afdeling deze overweging nadien enkele malen herhaald, ook in het kader van een verzoek om planschadevergoeding (ABRS 2 december 2009 in zaak nr. 200900709/1/H2, LJN BK5086), staat de uitspraak niet op zichzelf. Dat de verzoeker geen vergoeding van deskundigenkosten verkrijgt, wil overigens niet zeggen dat hij ook geen aanspraak kan maken op een vergoeding van de kosten van rechtsbijstand. Integendeel, indien het verschaffen van rechtsbijstand een vast onderdeel is van een duurzame, op het vergaren van inkomen gerichte taakuitoefening van de betreffende gemachtigde (ABRS 12 september 2007 in zaak nr. 200700214/1, LJN BB3431). Voor wat betreft de omvang van de te vergoeden juridische kosten zou aansluiting gezocht kunnen worden bij het Besluit proceskosten bestuursrecht, doch hierover is in de Wet ruimtelijke ordening noch jurisprudentie iets bepaald. Als dan ook kan worden aangetoond dat de redelijkerwijs gemaakte kosten van rechtsbijstand als bedoeld in artikel 6.5 aanhef en onder a Wro hoger zijn dan op grond van het Besluit proceskosten bestuursrecht vergoed wordt, adviseer ik op het meerdere aanspraak te maken.

LJN AU7190, zaak nr. 200501512/1, Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State d.d. 30 november 2005


Failliet of niet? Hoe werkt een schuldeisersakkoord via de WHOA?

De WHOA In 2020 zijn circa 3900 faillissementen uitgesproken. In 2019 waren dit er 4776. Ter vergelijking: in 2009, het eerste volledige jaar van de kredietcrisis, zijn er ruim 11.000 faillissementen uitgesproken.[1] Ondanks dat het aantal faillissementen in 2020 historisch…
07 januari 2021

Whitepaper Ontslag statutair bestuurder

Een statutair bestuurder is arbeidsrechtelijk gezien geen gewone werknemer, als hij al werknemer is. De statutair bestuurder heeft een bijzondere rechtspositie die zich op het snijvlak van het arbeidsrecht en het vennootschapsrecht bevindt. Zo geldt voor een statutair bestuurder bijvoorbeeld…
22 september 2020

Whitepaper wijzigingen stichtingenrecht

De overheid vindt het belangrijk dat een professionaliseringsslag plaatsvindt bij verenigingen en stichtingen en heeft daarom de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen aangenomen. Door middel daarvan worden de wettelijke bepalingen voor stichtingen ingrijpend gewijzigd en aangevuld. Deels worden daarmee als…
08 december 2020

Aanmelden nieuwsbrief

Ja, ik hoor het graag als Van Riet iets publiceert