Het is niet mogelijk om bewoners te dwingen hun huis te isoleren

Op 1 maart 2011 is in de Volkskrant het artikel verschenen, waarin wordt vermeld dat de gemeente Utrecht eigenaren van slecht geïsoleerde woningen zou willen dwingen energiebesparende maatregelen te nemen. De gemeente zou onderzoeken of het juridisch mogelijk is huizenbezitters een aanschrijving te sturen die hen verplicht hun woning energiezuiniger te maken als zij dit niet vrijwillig doen. De gemeente kan dit onderzoek reeds staken, omdat het antwoord negatief is.

In artikel 2 lid 1 van de Woningwet is vermeld dat bij of krachtens algemene maatregel van bestuur – het Bouwbesluit 2003 – uit het oogpunt van veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu technische voorschriften worden gegeven omtrent het bouwen van woningen en andere gebouwen. Deze bepaling heeft betrekking op de nieuwbouw van woningen en andere gebouwen.

Artikel 2 lid 2 van de Woningwet ziet op bestaande woningen en andere gebouwen. Daarin is bepaald dat bij algemene maatregel van bestuur – opnieuw het Bouwbesluit 2003 – uit het oogpunt van veiligheid, gezondheid en bruikbaarheid voorschriften worden gegeven omtrent de staat van bestaande woningen en van bestaande andere gebouwen.

Toelichting

Aangezien in artikel 2 lid 2 van de Woningwet niet is bepaald dat uit het oogpunt van energiezuinigheid voorschriften worden gegeven omtrent de staat van bestaande woningen en van bestaande andere gebouwen, staat daarmee vast dat hetgeen de gemeente Utrecht wil ingevolge de Woningwet niet mogelijk is.

De reden dat de energiezuinigheid buiten beschouwing blijft voor bestaande gebouwen, is gelegen in het feit dat de mogelijkheid om zulke voorschriften te geven pas sinds 30 juli 1998 bestaat door de wijziging van de Woningwet. Het zou in strijd zijn met de rechtszekerheid als dan met terugwerkende kracht aan bestaande woningen en aan bestaande andere gebouwen, die bijvoorbeeld al tientallen jaren oud zijn, dezelfde eisen gesteld zouden worden.

Slotsom

De conclusie is dan ook dat wederom sprake lijkt te zijn van het alom bekende proefballonnetje dat in een vroegtijdig stadium kan worden neergeschoten.


Ontbinding wegens verstoorde arbeidsverhouding ziekenhuis en arts; met toekenning billijke vergoeding van € 375.000,- bruto

Een arts wordt in augustus 2019 op non-actief gesteld nu zij gedurende een periode niet geregistreerd is geweest in het voor haar bedoelde verplichte register en er twijfels zijn of zij ooit BIG geregistreerd is geweest. Het ziekenhuis is daarnaast…
27 juni 2022

Het einde van de grondentrechter, maar voor welke zaken?

Sinds het Varkens in Nood-arrest van het Europese Hof van Justitie[1] wordt er ook in de Nederlandse rechtspraak een discussie gevoerd over de verruimde toegang tot de rechter. Deze discussie heeft zich onder andere gericht op (het verlaten van) de…
15 juni 2022

Hebben gemeenten een vinger in de pap bij de bouw van sociale huurwoningen?

De woningmarkt loopt over. Het aantal inwoners stijgt en door de oorlog in Oekraïne stijgt ook het aantal vluchtelingen in Nederland. Er bestaan lange wachtlijsten. Op het nieuws is regelmatig te zien dat asielzoekers hebben moeten slapen op stoelen in…

Aanmelden nieuwsbrief

Ja, ik hoor het graag als Van Riet iets publiceert