Herhaalde aanvraag

Indien na een geheel of gedeeltelijke afwijzende beschikking een nieuwe aanvraag wordt gedaan, is de aanvrager gehouden nieuw gebleken feiten of veranderde omstandigheden te vermelden. Wanneer geen nieuw gebleken feiten of veranderde omstandigheden worden vermeld, kan het bestuursorgaan de aanvraag eenvoudig afwijzen onder verwijzing naar zijn eerdere beschikking. Dit is in artikel 4:6 Awb bepaald. De vraag in de onderhavige uitspraak is wat onder een afwijzende beschikking moet worden verstaan.

Bij brief van 11 augustus 2009 heeft aanvrager verzocht om een tegemoetkoming in planschade die hij stelt te hebben geleden door de planologische besluitvorming ten behoeve van de bouw van starterswoningen aan de Anthonie van Dijckstraat te Boxmeer. Bij besluit van 12 november 2009 hebben burgemeester en wethouders van de gemeente Boxmeer de aanvraag niet-ontvankelijk verklaard op de grond dat aanvrager het voor de behandeling van de aanvraag verschuldigde recht niet tijdig had voldaan. Dit besluit is rechtens onaantastbaar.

Bij brief van 19 december 2009 heeft aanvrager opnieuw verzocht om een tegemoetkoming in voormelde planschade. Burgemeester en wethouders hebben de aanvraag met toepassing van artikel 4:6 lid 2 Awb afgewezen, omdat zich, na het besluit van 12 november 2009, geen nieuw gebleken feiten of veranderde omstandigheden hebben voorgedaan.

Tegen dit besluit maakt aanvrager bezwaar. Burgemeester en wethouders hebben de afwijzing in bezwaar gehandhaafd, zodat aanvrager in beroep gaat bij de rechtbank ’s-Hertogenbosch (hierna: de rechtbank). De rechtbank stelt aanvrager in het gelijk, waarna burgemeester en wethouders in hoger beroep gaan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: de Afdeling).

Burgemeester en wethouders betogen betogen dat de rechtbank ten onrechte met verwijzing naar de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep van 22 april 2009 in zaak nr. 07/2392 (AB 2009, 294) heeft overwogen dat, nu geen inhoudelijke beoordeling van de eerste aanvraag heeft plaatsgevonden, de tweede aanvraag ten onrechte met toepassing van artikel 4:6 lid 2 Awb is afgewezen. Daartoe voeren burgemeester en wethouders aan dat de wetgever in artikel 6.4 lid 2 Wro heeft bepaald dat burgemeester en wethouders een aanvraag om een tegemoetkoming in planschade niet-ontvankelijk mogen verklaren, ingeval het voor de behandeling van een aanvraag verschuldigde recht niet of niet tijdig is voldaan, zonder dat de aanvrager in de gelegenheid is gesteld alsnog het recht te voldoen. Indien een herhaalde aanvraag vervolgens niet met toepassing van artikel 4:6 lid 2 Awb mag worden afgewezen, zou artikel 6.4 lid 2 Wro ten opzichte van artikel 4:5 Awb geen toegevoegde waarde hebben en zinloos zijn, aldus burgemeester en wethouders.

De Afdeling overweegt uit de tekst en de geschiedenis van de totstandkoming van artikel 6.4 lid 2 Wro niet blijkt van aanknopingspunten voor het oordeel dat de wetgever met deze bepaling heeft willen afdoen aan het bepaalde in artikel 4:6 Awb. Dat de eerste aanvraag bij besluit van 12 november 2009 niet buiten behandeling is gesteld, maar niet-ontvankelijk is verklaard, laat onverlet dat dit besluit niet strekt tot inhoudelijke beoordeling van de eerste aanvraag. Dit besluit is derhalve geen geheel of gedeeltelijk afwijzend besluit in de zin van artikel 4:6 lid 1 Awb. Dit betekent dat met het besluit van 2 februari 2010 geen juiste toepassing is gegeven aan artikel 4:6 lid 2 Awb.

Indien het verschuldigde bedrag niet binnen vier weken na de dag van verzending van de mededeling van burgemeester en wethouders is bijgeschreven op de rekening van de gemeente dan wel op de aangegeven plaats is gestort, kunnen burgemeester en wethouders de aanvraag niet-ontvankelijk verklaren, zonder dat de aanvrager een tweede gelegenheid heeft gekregen dat bedrag binnen een door burgemeester en wethouders gestelde termijn alsnog te voldoen. Derhalve heeft, anders dan burgemeester en wethouders menen, artikel 6.4 lid 2 Wro ten opzichte van artikel 4:5 Awb een zelfstandige betekenis.

Naschrift

Deze uitspraak van de Afdeling mag geen verrassing heten, gelet op het feit dat de Afdeling al eerder heeft uitgemaakt dat artikel 4:6 lid 2 Awb niet kan worden toegepast indien een eerdere aanvraag ingevolge artikel 4:5 Awb buiten behandeling is gesteld, omdat een dergelijk besluit geen afwijzend besluit betreft in de zin van artikel 4:6 lid 1 Awb.

Alhoewel het een iets ander onderwerp betreft, heeft in de praktijk ook een discussie plaats over de vraag of een aanvrager een tweede aanvraag kan indienen om vergoeding van geleden planschade, bestaande uit inkomensschade als gevolg van een planologische wijziging, indien hij al eerder aanvraag heeft ingediend om vergoeding van geleden planschade, bestaande uit de waardevermindering van een onroerende zaak als gevolg van dezelfde planologische wijziging en op die eerdere aanvraag al een besluit is genomen dat rechtens onaantastbaar is geworden. Ik zou menen dat, zolang de verjaringstermijn niet is verstreken en de eerste aanvraag dan wel het besluit daarop uitsluitend betrekking heeft op de (beweerdelijke) waardevermindering van een onroerende zaak, de aanvrager de tweede aanvraag kan indienen en deze niet kan worden afgedaan onder verwijzing naar artikel 4:6 lid 2 Awb.

LJN BV8790, zaak nr. 201106937/1/A2, Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State d.d. 14 maart 2012


Tijdelijk tariefplafond op energie: 10 aandachtspunten voor huishoudens in VvE’s

Het kabinet stelt per 1 januari 2023 een tijdelijk tariefplafond in voor gas en elektriciteit om de enorme stijging van de energieprijzen voor huishoudens te compenseren. Onze advocaten Richard de Laat en Dennis Reijnders constateerden dat vooralsnog in de maatregelen en de…
25 september 2022

Nieuwe regelgeving verhuur woonruimte

In het Programma Betaalbaar Wonen van de minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening is een aantal nieuwe maatregelen uiteengezet. De aanleiding daarvan vloeit voort uit de schaarste en gestegen prijzen van huizen, met als gevolg dat de beschikbaarheid van een…
23 augustus 2022

Ontbinding wegens verstoorde arbeidsverhouding ziekenhuis en arts; met toekenning billijke vergoeding van € 375.000,- bruto

Een arts wordt in augustus 2019 op non-actief gesteld nu zij gedurende een periode niet geregistreerd is geweest in het voor haar bedoelde verplichte register en er twijfels zijn of zij ooit BIG geregistreerd is geweest. Het ziekenhuis is daarnaast…
27 juni 2022

Aanmelden nieuwsbrief

Ja, ik hoor het graag als Van Riet iets publiceert