Grondslag claim eigenaar op VvE niet wanprestatie, maar onrechtmatige daad

LJN: BW7791, Rechtbank Amsterdam 2 november 2011 – Deze uitspraak bevestigt de aard van de rechtsverhouding tussen een appartementseigenaar en de VvE.  Een eigenaar vordert maatregelen aan de lift van de VvE en legt aan zijn vorderingen onder meer wanprestatie ten grondslag.

De rechtbank oordeelt, dat van wanprestatie sprake is, indien een schuldenaar tekort is gekomen in de nakoming van een verbintenis uit een tussen partijen bestaande contractuele verhouding, waardoor de schuldeiser schade heeft geleden. Krachtens artikel 5:125 BW is een appartementseigenaar van rechtswege lid van de vereniging van eigenaren. Verder volgt uit artikel 5:111, onder d, BW dat het splitsingsreglement deel uitmaakt van de bij wet voorgeschreven akte van splitsing. Dit betekent dat eiser door aankoop en levering van zijn appartementsrecht van rechtswege lid is geworden van VvE. Partijen zijn daarbij krachtens de wet gebonden aan het ondersplitsingsreglement. Hieruit volgt dan ook volgens de rechtbank,  dat tussen partijen geen contractuele verhouding bestaat. Zelfs indien gedaagden geen gevolg hebben gegeven aan een op hen rustende verbintenis ten opzichte eiser, zijn zij daarvoor dan ook niet uit wanprestatie aansprakelijk, nu die verbintenis niet uit een contractuele verhouding tussen partijen voortvloeit. De vordering van eiser is dan ook niet toewijsbaar op grond van wanprestatie.

Vervolgens beoordeelt de rechtbank onrechtmatige daad als grondslag. Dat kan wel. Op grond van artikel 5:126, lid 1, BW, aangevuld door artikel 15 van het ondersplitsingsreglement, voert de VvE het beheer over en draagt zorg voor het onderhoud van het gemeenschappelijke deel van de gemeenschap waartoe de liften behoren. In analogie met artikel 3:170 BW wordt onder beheer verstaan handelingen die dienen tot gewoon onderhoud of tot behoud van een goed. Dit betekent dat op VvE een zorgplicht rust voor het onderhoud van de betreffende lift. De vraag die hier dan ook beantwoord moet worden, is of VvE onrechtmatig heeft gehandeld doordat zij deze zorgplicht voor het onderhoud van de lift heeft geschonden.

Klik hier voor de volledige uitspraak.


Tijdelijk tariefplafond op energie: 10 aandachtspunten voor huishoudens in VvE’s

Het kabinet stelt per 1 januari 2023 een tijdelijk tariefplafond in voor gas en elektriciteit om de enorme stijging van de energieprijzen voor huishoudens te compenseren. Onze advocaten Richard de Laat en Dennis Reijnders constateerden dat vooralsnog in de maatregelen en de…
25 september 2022

Nieuwe regelgeving verhuur woonruimte

In het Programma Betaalbaar Wonen van de minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening is een aantal nieuwe maatregelen uiteengezet. De aanleiding daarvan vloeit voort uit de schaarste en gestegen prijzen van huizen, met als gevolg dat de beschikbaarheid van een…
23 augustus 2022

Ontbinding wegens verstoorde arbeidsverhouding ziekenhuis en arts; met toekenning billijke vergoeding van € 375.000,- bruto

Een arts wordt in augustus 2019 op non-actief gesteld nu zij gedurende een periode niet geregistreerd is geweest in het voor haar bedoelde verplichte register en er twijfels zijn of zij ooit BIG geregistreerd is geweest. Het ziekenhuis is daarnaast…
27 juni 2022

Aanmelden nieuwsbrief

Ja, ik hoor het graag als Van Riet iets publiceert